Till Koglin, LU

Vad behövs för att lyckas med ambitionen om ökad och säker cykling?

Porträttfoto av Till Koglin, LU. Foto: Kennet Ruona.
Till Koglin, LU. Foto: Kennet Ruona.

– För att lyckas med att öka cykling måste man se cykling som ett självständigt transportmedel och våga implementera åtgärder som att minska biltrafiken. Dessutom måste cykling vara en självklar del av den nationella infrastrukturplaneringen och det måste utvecklas utformningsmanualer för cykelinfrastruktur som stödjer sig på forskningen och som gäller i hela Sverige.

Till Koglin heter jag. Jag är universitetslektor inom trafik- och mobilitetsplanering vid Institutionen för Teknik och Samhälle vid Lunds universitet. Efter min examen i kulturgeografi doktorerade jag på en avhandling om cykelplanering i Stockholm och Köpenhamn 2013 och har sedan dess fortsatt min forskning om cykling och hållbar mobilitet.

Jag har jobbad inom och lett olika projekt kopplad till trafik- och stadsplanering med huvudfokus på cykling och mobilitet. Många av mina projekt är också kopplade till Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik, K2, och det nationella kunskapscentret Cykelcentrum. Mina forskningsintressen rör på ett teoretiskt plan mobilitets-, planerings, och maktteorier. På ett mer empiriskt plan arbetar jag mest med kvalitativa metoder inom mobilitets- och cykelplaneringsområdet.

Ett stort fokus i min forskning har alltid varit cykling och cykelplanering. Mitt område berör ofta hur rummet planeras och vilka konsekvenser det har för cyklingen och vilka maktrelationen som skapas genom planeringen. Jag har publicerad flera vetenskapliga artiklar, bokkapitel och rapporter om cykelplanering och mobilitet. Dessutom har jag presenterad min forskning vid olika vetenskapliga konferenser, seminarier och workshops.

I januari 2020 gav Policy Press ut en antologi där jag, tillsammans med Peter Cox från universitetet i Chester, England var redaktörer. Boken heter ”The politics of cycling infrastructure – Spaces and (In)equalities” Länk till annan webbplats. och handlar om hur cykling i många länder och städer i Europa – och andra delar av världen – marginaliseras och hur infrastrukturen sällan är anpassad till cykling, utan enbart tar hänsyn till biltrafiken.

Just nu jobbar jag inom fyra olika forskningsprojekt. Ett projekt, där jag är projektledare, handlar om implementering av bilfria urbana distrikt med fall studier i Malmö och Göteborg. Projektet finansieras av Vinnova och är ett samarbete mellan Lunds universitet, SLU Alnarp och Chalmers. Projektet CYNKA som finansieras av Trafikverket handlar om hur vi bäst kan kombinera cykling med kollektivtrafik för att öka hållbart resande. CYNKA är ett samarbete mellan VTI och Lunds universitet. Ytterligare ett projekt som finansieras av Trafikverket heter CUBA och handlar om urban cykellogistik. Projektet börjar i januari 2022 och är ett samarbete mellan VTI och Lunds universitet. Det sista projektet jag jobbar i förnärvarande heter Utvecklande av metodik för planering av ny tillgänglighet och finansieras också av Trafikverket. Inom ramen för detta projekt ska det utvecklas rekommendationer för kommuner hur nya former av tillgänglighet kan skapa bättre förutsättningar för hållbart resande.

Läs mer om Till Koglin och hans forskning här. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: