Årsredovisning 2018

Året som gått

Framsida Cykelcentrums årsredovisning 2018. Omslagsfoto: MrDoomits

Första årsredovisningen levererad

I samband med Transportforum i januari lanserades Cykelcentrum på en särskild mingelsession på kvällen under forumets första dag. Sessionen lockade ett 70-tal personer från såväl myndigheter som regioner, kommuner, energikontor, akademi, företag och ideella organisationer.

Den 16–18 mars hade Cykelcentrum/VTI en monter på Cykelmässan i Kista. Där samlades bransch, allmänhet och övriga cykelsverige för att samtala kring cykling, testa och titta på cyklar och cykelutrustning. I samband med mässan arrangerades även ”Sveriges Cykelriksdag” där bl.a. Cykelcentrums föreståndare Anna Niska deltog i en expertpanel för att diskutera cykling med riksdagsledamöter.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth kom till VTI i Linköping för en officiell invigning av Cykelcentrum den 19 mars. Ett 20-tal särskilt inbjudna externa deltagare var närvarande vid invigningen tillsammans med flertalet VTI:are.

Den 11 september arrangerade Cykelcentrum tillsammans med K2 en workshop i Lund för att diskutera frågor relaterade till kombinationen cykel och kollektivtrafik. Ett 30-tal externa deltagare medverkade från myndigheter, regioner, trafikhuvudmän och fastighetsägare, akademi och konsulter.

Ytterligare en workshop arrangerades den 17–18 oktober, denna gång i Stockholm i samarbete med Svenska Cykelstäder. Ett flertal frågeställningar diskuterades under workshopen: Cyklister vid vägarbeten, vägmarkeringar, vägdimensionering/projektering samt parkering och service för nya cykelfordon, användning av sociala medier i cykelarbetet, intern organisation och extern samverkan samt kampanjen ”Lös det med cykeln”. Vid denna workshop medverkade ett 60-tal representanter för 9 medlemmar i Svenska Cykelstäder. Deltagarna representerade regioner, kommuner, akademi, konsulter samt entreprenörer.

Cykelcentrum har utöver det bl.a. deltagit i ett antal nationella och internationella konferenser bl.a. Sveriges respektive Norges nationella cykelkonferenser, seminarier under Almedalen, NVF-seminarium om vintercykling, Winter Cycling Congress i Moskva och International Cycling Safety Conference i Barcelona.

Kunskapsspridning

En central uppgift för Cykelcentrum är att samla och sprida forskningsresultat. Målsättningen är att det för alla cykelaktörer ska bli naturligt att, vid en frågeställning, vända sig till cykelcentret för att hitta den information som eftersöks. Ett verktyg för detta är Cykelcentrums hemsida, som upprättades i början av året. Efter etablering pågår nu ett kontinuerligt arbete med att söka, samla, välja ut, sortera och fylla på hemsidan med relevant information.

Information om aktiviteter inom Cykelcentrum, nya publikationer och andra relevanta nyheter sprids också via ett eget nyhetsbrev. Hittills under året har fyra nyhetsbrev skickats ut från Cykelcentrum: i mars, juni, augusti och oktober. Ett femte är planerat till december.

För ytterligare kunskapsspridning och bidrag till att forskningsresultat får en större tillämpning ska Cykelcentrum medverka vid utbildningar och liknande. Under året har medverkan i utbildning skett bland annat vid konstfack i Stockholm. Cykelcentrum har också medverkat i en utbildning/workshop arrangerad av NCC gällande hantering av cykeltrafiken vid vägarbetsplatser. Vid workshopen deltog även representanter från Stockholm stad, Göteborgs stad och Linköpings kommun.

Samverkan

Anslaget till Cykelcentrum har möjliggjort samarbeten med myndigheter, väghållare, industri, entreprenörer, intresseorganisationer och finansiärer. Det har inneburit att vi har kunnat bidra till samverkan för kunskapsspridning, problemidentifiering och forskningsansökningar.

Cyklisters situation vid vägarbetsområden och omledningsvägar identifierades som ett problemområde i VTI:s rapport 8382. Sedan publikationen kom så har cyklande vid vägarbetsområden uppmärksammats som ett problemområde hos flera väghållare. Vi har under året haft samarbeten med både kommuner, Trafikverket, entreprenörer och Vätternrundan för att bistå med kunskap och utbyte mellan problemägarna. Detta har renderat i en forskningsansökan från Göteborgs trafikkontor och en forskningsansökan ifrån Vätternrundan. Vi har även haft möjlighet till kunskapsutbyte med Köpenhamn och Oslo kommun i frågan och förmedlat deras respektive handböcker till svenska väghållare.

Vintercykling är ytterligare ett område där vi har haft möjlighet att skapa nya samarbeten. Vi har upprättat ett samarbete med Karlstad kommun för att utveckla en handbok för sopsaltning som väghållare och entreprenörer ska kunna använda sig av för att genomföra sopsaltning på ett bra sätt på cykelbanor. Handboken finansieras av Vinnova. Vi har även knutit kontakter med utvecklare för att på sikt kunna utvärdera och utveckla nya innovationer i samverkan med industri, entreprenörer och väghållare. Driften av cykelbanor blir aldrig bättre än underlaget. Därför har vi under året påbörjat en förstudie, finansierad av InfraSweden, för att identifiera vilken typ av konstruktion och beläggning som ger bäst friktion under vinterförhållanden.

Cykelcentrum har genom Sveriges kommuner och landsting, SKL, fått finansiering till en förberedande studie om flödesmätningar på det cykelbara vägnätet. Studien är relevant för att kunna följa upp cyklingens utveckling i Sverige över tid på ett kostnadseffektivt och genomförbart sätt. Studien genomförs i samverkan med stora och små kommuner från hela landet för att ta del av varandras behov och kompetens. En expertgrupp med representanter från Trafikanalys, Trafikverket, WSP/LTH och Trivector ingår i projektet. Ett problemområde som har identifierats initialt är avsaknaden av gemensam målformulering för ökad cykling bland Sveriges kommuner.

Ett stort forskningsprogram om kommunal infrastruktur Mistra InfraMaint, där VTI har en betydande del, har nyligen blivit beviljat. I projektet ingår ett delprojekt som finansierar en doktorand med fokus på nedbrytning av cykelvägar. Doktoranden kommer att kopplas till Cykelcentrum. RISE leder konsortiet som i övrigt består av Chalmers, KTH, Linköpings Universitet, Lunds Tekniska Högskola, Sweden Water Research, IQ Samhällsbyggnad, NTNU och SINTEF. En mängd kommunala och statliga samarbetspartners är knutna till programmet liksom representanter från industri, entreprenörer och konsulter.

Strategiska projekt

Inom Cykelcentrum har vi under året startat upp tre strategiska projekt med syfte att sammanställa aktuell kunskap inom ett antal utvalda strategiskt viktiga frågor:

  1. Kunskapssammanställning om cykelturism.
  2. Inventering av tekniska resurser och anläggningar som kan användas för cykelrelaterad forskning.
  3. Förstudie om lastcyklar och godstransporter i städer med hjälp av cykel.

Målsättningen är att identifiera forskningsfrågor och samverkansparter inom respektive område för att skapa underlag och intresse för en eller flera större forskningsansökningar inom cykling. Delar av arbetet i det första strategiska projektet har redan inarbetats i en ansökan till Formas om cykelturism.

Större projektansökningar

En större ansökan på omkring 20 Mkr exklusive medfinansiering, skickades in till Formas i slutet av augusti inom utlysningen ”Hållbar turism och besöksnäring”. Forskningsprojektet ”Utvärderingsmetoder och verktyg för utveckling av cykelturism” som ansökan gäller, syftar till att utveckla metoder och processer för att utveckla och värdera cykelturism. Projektet är tänkt att utveckla processer för att skapa socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara verksamheter. Planerad projektgrupp och referensgrupp innefattar forskare från olika vetenskapliga discipliner, myndigheter, intresseorganisationer samt representanter från turismbranschen.

Inför energimyndighetens kommande utlysning ”Transporteffektivt samhälle” har ett samarbete inletts med Energikontoret i Jönköping och Linköpings kommun gällande en forskningsansökan om innovativa lösningar för parkering av (el-)cyklar. Jönköping University och Linköpings universitet är andra tillfrågade parter liksom några representanter för fastighetsägare, entreprenörer och tillverkare.

Ett intensivt arbete pågår med planering inför det kommande verksamhetsåret. Där hoppas vi kunna inleda flera nya samarbeten kring alla de behov som finns inom cykelområdet.

Läs årsredovisning 2018 i sin helhet här. Pdf, 2.6 MB. (pdf).

Senast uppdaterad: