Årsredovisning 2022

Året som gått

Årsredovisning 2022 för Cykelcentrum, VTI. Foto: Jochen/Mostphotos.com

Åren går och vi utvecklas

Nästa år är det fem år sedan Cykelcentrum invigdes. När vi ser tillbaka på verksamheten tycker vi själva att vi hunnit åstadkomma en hel del de här åren. Samtidigt finns det så mycket mer att göra och som vi skulle vilja uppnå. Sverige står inför en mängd samhällsutmaningar, där flera har tydliga kopplingar till transportsystemet. Klimatkris och stigande bränslepriser i kombination med en alltmer stillasittande vardag gör att cykeln har en viktig roll att spela. Det är naturligtvis många bilresor som inte kan ersättas med cykel, men där så är möjligt kan cykeln bidra till ökad hållbarhet såväl på det nationella som på det personliga planet.

I en rapport, från ett av våra strategiska projekt, som publicerats under året belyser vi cyklingens möjlighet att bidra till målen i Agenda 2030. Vi har under året också arbetat fram ett förslag till ett nationellt mål för ökad cykling. Det ska bli spännande att se hur det arbetet tagits emot av myndigheter, kommuner, regioner och ideella organisationer, i den remissrunda som pågår under hösten. Förhoppningsvis får vi ett antaget mål och en tillhörande handlingsplan som skapar viljekraft att nå en önskad förändring. Vår förhoppning är att även fortsättningsvis kunna bidra till det arbete.

Vi hoppas att även på andra sätt kunna fortsätta vara med att påverka utvecklingen i en positiv riktning, genom att samla och sprida kunskap om cykling, bidra till en långsiktig kunskapsuppbyggnad och ökad samverkan forskningsutförare emellan. Cykelcentrum utgör också en viktig plattform för samverkan mellan akademi och praktik så att forskningen fokuserar på rätt saker och kan nyttiggöras på bästa sätt. Under året är det ett verksamhetsområde som vi utvecklat ytterligare, genom att påbörja uppbyggnaden av en digital utbildningsplattform som ska stärka kompetensen inom branschen.

Glädjande nog kan vi också se att vi kunnat inspirera andra länder genom vår verksamhet. Under året har en dansk motsvarighet till Cykelcentrum startats upp och i Norge pågår diskussioner om ett liknande kunskapscentrum. Vi har under året utökat vårt internationella samarbete, bland annat genom ett nätverk för motsvarande cykelcentrum i andra länder i Europa. Det är extra viktigt nu, när det på EU-nivå pågår ett arbete med att ta fram en europeisk cykelstrategi. Under året har det också tillkommit ett stycke i en FN resolution att alla världens länder förbinder sig att arbeta med att främja cykling och andra sätt att färdas aktivt. Att vi i Sverige har ett nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling, är en bra grundförutsättning för att kunna uppfylla internationella åtaganden.

Linköping, oktober 2022
Anna Niska
Föreståndare för Cykelcentrum

Senast uppdaterad: