Årsredovisning 2019

Året som gått

Framsida Årsredovisning 2019. Omslagsbild: Belish / Mostphotos.com

Utmaningar

En av de främsta utmaningarna inom cykelforskningen är finansieringen, vilket lyftes redan i ovan nämnda regeringsuppdrag (VTI rapport 973). Det har historiskt sett varit ovanligt med specifika utlysningar för cykling. Dessutom har det allt ökande kravet på medfinansiering från många av forskningsfinansiärerna visat sig vara extra problematiskt för cykelforskningen eftersom relevant industri och andra samarbetspartners har begränsade möjligheter att erbjuda medfinansiering. Den utmaningen kvarstår. Däremot upplever vi ett positivt bemötande från flera av finansiärerna, vilket till viss del också gett resultat. En fortsatt dialog är dock nödvändig och det skulle vara värdefullt med tydligare ansvar för cykelfrågorna hos finansiärerna, exempelvis i form av särskilt utsedda kontaktpersoner.

Förutsättningar

För att kunna genomföra de forskningsprojekt som beviljats finansiering, behövs rätt kompetens. Den långsiktiga kompetensuppbyggnaden genom doktorandtjänster och i grundutbildningar på universitet och högskolor som Cykelcentrum strävar efter, är därför nödvändig. Här behövs en fortsatt dialog med
finansiärer och akademi kring hur det kan lösas. Även tillgång till tekniska resurser är nödvändigt för att kunna bedriva tillämpad forskning. Inom Cykelcentrum har vi sammanställt en översikt över vilka tekniska resurser som finns i Sverige idag och som kan användas för cykelforskning. Nu behöver en diskussion ta vid på nationell nivå kring hur befintliga resurser kan utvecklas och vilket behov av nya utrustningar och anläggningar som finns.

Strategiska ställningstaganden

Vi har under Cykelcentrums två första år valt att fokusera på samverkan med problemägare och andra forskningsutförare. Kontakter med kommuner och regioner har varit särskilt viktigt, för att identifiera
aktuella problemställningar och planerade åtgärder kring vilka tillämpade forskningsprojekt kan skapas. Detta i kombination med kontakter i branschen och på universitet har inneburit att vi kunnat bygga konsortier kring ett antal större forskningsansökningar. Det har visat sig vara mer naturligt och framgångsrikt att engagera samarbetspartners i konkreta forskningsprojekt än att få till stånd en samverkan på andra sätt. För att öka den totala uppdragsvolymen till cykelforskning har direkta kontakter med forskningsfinansiärerna också varit prioriterat. Här har det bland annat varit viktigt att diskutera hur Cykelcentrums mål om ökad och säker cykling kan bidra till att uppfylla finansiärernas målsättningar för sin verksamhet.

Långsiktig kunskapsuppbyggnad

Parallellt med arbetet att skapa förutsättningar för nya cykeldoktorander, har vi under året skapat ett nätverk för befintliga cykeldoktorander och deras handledare. Tanken är att erbjuda en plattform för kunskapsutbyte och innovation, med möjlighet att träffas över disciplingränser och ta del av varandras kompetens och kontaktnät. Deltagarna kom från lärosäten i Luleå i norr till Lund i söder. Ambitionen är att på sikt samla landets alla cykeldoktorander med handledare för att gemensamt och tvärvetenskapligt stärka cykelforskningen och cykelkompetensen. Diskussionerna under dagen handlade mycket om förväntningar, önskemål, former och idéer om hur nätverket kan verka och synas. En viktig aspekt är att synliggöra, både inom gruppen och externt, vilken enorm kompetens som samlas och som kan generera spännande samarbeten och kunskapsöverföring över disciplingränser. Idéerna var många kring hur kompetensen om cykelfrågor kan stärkas i grund- och forskarutbildning, men också genom kompetensutveckling hos bransch och finansiärer.

Vi har också haft ett visst utbyte med universitet utanför Sverige, exempelvis Queensland University of Technology och MONASH University i Australien samt NTNU i Norge. Cykelcentrum har också medverkat i ett ERASMUS-projekt som sker i samarbete med Tekniska Universitetet i Dortmund, Linköpings kommun och VTI.

I Cykelcentrums uppdrag att bidra till en långsiktig kunskapsuppbyggnad ingår också att stärka kompetensen inom branschen. Detta sker exempelvis genom medverkan vid konferenser och seminarier samt rådgivning och kunskapsspridning. Därutöver har vi påbörjat ett förarbete för att kunna erbjuda e-kurser eller liknande som skulle kunna vara ett lättillgängligt sätt att nå en kompetenshöjning i branschen.

Läs årsredovisning 2019 här. Pdf, 1.2 MB. (pdf)

Senast uppdaterad: