Barns och ungas cyklande

Två skolpojkar cyklar till/från skolan med ryggsäckar och hjälmar.
Aktiv mobilitet. Foto: Irina Schmidt / Mostphotos.com

Fokus ökar på barns och ungas cyklande. I slutet av 2016 fick VTI regeringens uppdrag att ta fram en kunskapssammanställning om varför barns och ungas cyklande minskar. I uppdraget ingick också att lämna förslag till insatser inom olika områden för att stötta olika berörda aktörer som kan främja ett ökat och säkert cyklande bland barn och unga.

När skolorna börjar igen kan det vara läge att tänka över vardagsrutinerna, både för din egen och dina barns skull. Det faktum att cyklandet bland barn och unga har minskat, får negativa konsekvenser både på barns långsiktiga hälsa, inlärningsförmåga och deras självständiga mobilitet. I VTI:s rapport (se nedan) finns en sammanställning av kunskap om tänkbara orsaker till detta, baserat på litteraturstudier och kontakter med relevanta aktörer samt analyser av resvanedata och olycksstatisk.

Det är framförallt barns och ungas fritidscyklande som minskat, såväl cyklandet till fritidsaktiviteter som cykling för lek och utforskande. Tänkbara förklaringar till det kan vara ökade avstånd till barnens fritidsaktiviteter, att barns vardag idag är mer institutionaliserad samt att många föräldrar heltidsarbetar, vilket gör att vardagen, inklusive barnens restid, behöver tidsoptimeras. Även cyklandet till skolan har minskat, men inte i samma utsträckning som fritidscyklandet. En förklaring till minskat cyklande till skolan kan vara det fria skolvalet som lett till ökade avstånd mellan skola och hemmet. Andra orsaker är att det finns fler bilar i hushållen, synen på föräldraskap idag, förändringar i hur barn leker och kommunicerar, att mobiltelefonen har underlättat kommunikation och samordning med föräldrar för biltransport, bristande faktisk och upplevd säkerhet och trygghet utmed cykelvägar i kombination med föräldrars föreställningar om barns trafikförmåga och risker i trafiken.

Att barn och ungas cyklande minskar beror alltså inte på en enskild orsak, utan är resultat av en mängd faktorer, både strukturella och mer individuella. Konsekvenserna av den uppväxande generationens bristande rörlighet kan vi ännu inte överblicka.

Senast uppdaterad: