Sommaren = vägarbete

Cyklister möts på cykelbana som är avgränsad och trång på grund av byggarbete. Kollisionsrisk.

Vägarbete på Munkbron i Stockholm. Foto: Johan Egeskog.

Sommaren är den tid på året då flest cyklar. Samtidigt är det den tid på året då diverse underhålls- och ombyggnadsarbeten genomförs.

Plötsligt har cykelbanan grävts upp, inte alltid med ändamålsenlig märkning och med vassa, höga asfaltskanter att forcera. Eller så används cykelbanan för arbetsfordon och avspärrningar kring byggarbetsplatser och cyklister hänvisas till andra sidan. Inte alltid heller det med tydlig, logisk och begriplig skyltning. Farligt utformade vägarbetsplatsområden är ett stort problem för cyklister. Läs mer om det nedan.

Ett annat problem är om cykelbanan är dåligt underhållen, med skador och ojämnheter som följd. Hur säker och komfortabel en cykelbana upplevs påverkar många personers vilja att cykla. Mer om det nedan.

Just vägarbetsplatser kan vara riskfyllda för cyklister på många sätt och det krävs en medvetenhet och planering vid utformningen för att säkerställa framkomlighet och säkerhet för cyklisterna. Felaktigt utformad avspärrningsutrustning, felplacerade skyltar, dåligt markerade kanter och hinder utgör faror för cyklisterna. Medvetenheten om problematiken har ökat hos väghållarna och branschen, men det råder fortsatt tveksamhet kring hur utmärknings- och avspärrningsmaterial ska utformas och hur omledningsvägar ska regleras i styrdokument.

I flera forskningsprojekt, finansierade av Trafikverket och Länsförsäkringar, har forskarna bland annat studerat hur olika typer av avspärrningar fungerar vid påkörning och hur cyklister beter sig vid vägarbetsplatser. Läs mer om det i länkarna nedan.

Driften av cykelbanor sommartid handlar till stor del om sopning och att klippa inhängande buskar och grenar samt att se över och byta/laga belysning.

När det gäller underhållet sommartid så är det lagning av potthål, sprickor och rotgenomträngning. En jämn och komfortabel beläggning är viktig för säker cykling. Men dagens krav på jämnhet är inte anpassade för cyklar, utan för bilar. För att bättre kunna ställa krav på cykelbanors jämnhet ska VTI ta fram ett nytt mått på hur jämn en cykelbana är, utifrån cyklistens perspektiv. Det görs i ett forskningsprojekt tillsammans med Ramboll och med finansiering från Trafikverket. Resultatet redovisas under 2024. Ett jämnhetsmått gör det möjligt att kunna relatera vägytans jämnhet till effekter på cyklisters säkerhet, framkomlighet och komfort.

– När vi har ett mått på jämnhet för cykelvägar, och vi har möjlighet att ställa krav på jämnhet, så kommer våra cykelvägar att bli jämnare och mer komfortabla. Vi får också den positiva följdeffekten att både vår egen underhållsavdelning och kommunerna kan använda måttet, menar Per Viktorsson, Trafikverket. Läs mer om projektet Cykelkomfort här. Länk till annan webbplats.

Nedanstående publikationer är bara ett urval som är relaterade just till cykling och vägarbeten, men det finns ju många fler aspekter av cykling. Ett större urval hittar du här.

Senast uppdaterad: