Metod för regioner och kommuner att mäta, analysera och utvärdera cykling

VTI har fått projektet ”Utvärdering av åtgärder på cykelstråk, effekter på flöden och resmönster” beviljat med finansiering på totalt 2,9 mkr från Energimyndigheten.

Syftet med projektet är dels att utvärdera effekten av de förbättrings- och uppmuntransåtgärder som Region Skåne planerar att införa på cykelstråk under projektets gång, dels att ta fram en metod som regioner och kommuner själva kan använda för att mäta, analysera och utvärdera cykling på cykelstråk.

Ett sätt att bidra till ökad energieffektivitet i transportsektorn är att öka andelen transporter som sker med cykel, på bekostnad av framförallt personbil. För att åstadkomma det behövs åtgärder för att öka cyklingens attraktivitet. Det kan göras genom att skapa sammanhållna cykelstråk där cyklisters framkomlighet prioriteras. I Skåne arbetar regionen för att förbättra pendlingsstråk med cykel till de större städerna och även många kommuner i andra delar av landet arbetar med cykelstråk, men det behövs bättre metoder för att utvärdera effekterna på flöden och resmönster. Framförallt behöver man följa unika cyklister genom stråken och inte bara mäta flöden i enstaka punkter. Projektet löper under 4,5 år med start före sommaren 2019.

Läs mer om projektet Utvärdering av åtgärder på cykelstråk, effekter på flöden och resmönster.