Cykelvägvisning – resultat från Oslo

Ett treårigt norskt forskningsprojekt är precis på väg att avslutas. De har studerat cykelvägvisning med hypotesen att dagens vägvisning inte möter användarnas behov. Hypotesen har de skapat efter över 40 djupintervjuer i Oslo.

För att se på hur cykelvägvisningen ev. kan förbättras har de:

  1. Utvärderat effekten av dagen cykelvägvisning med intervjuer, testcyklingar och litteraturstudier.
  2. Utifrån de resultat de fått, letat fram olika lösningar som de tror skulle göra det enklare att hitta i Oslo (stadsmiljö).
  3. Implementerat dessa lösningar i stor skala på både cykelfält, cykelvägar, gång- och cykelbanor och i blandad trafik. Totalt ca 30 km.
  4. Utvärderat lösningarna på en mängd olika sätt (EyeTracker, GPS, testcyklister, djupintervjuer, frågeformulär).

Resultaten visar att det det verkligen går att förbättra navigerbarheten och samtidigt förbättra trafiksäkerheten. Resultaten visar också att väldigt många kommuner (inkl. Oslo) har satsat på fel saker under lång tid. Fokuset på skyltars effekt har gjort att vikten av att kommunicera med cyklister i deras ”synfält” och när de är mottagliga för information har förbisetts. Alltså med uppmärkning på marken, med tydlig infrastruktur och inte minst genom att uppdatera Google Maps.

Här är en 15 minuters video som summerar det mesta. Länk till annan webbplats.

Länk till vägledning som baseras på resultaten. Länk till annan webbplats.

Länk till rapporten ”Hvordan vise veien? Grunnlag for nytt veivisningskonsept for syklende i Oslo og Akershus” Länk till annan webbplats.