Kartläggning av cykeltyper med två eller flera hjul

Inför arbetet med att ta fram en trafikstrategi, Trafikstrategi för ett hållbart Göteborg, med sikte mot år 2035 gjorde Göteborgs stad år 2012, tillsammans med Tyréns, en inventering och analys av vilka cykeltyper som då fanns i Sverige och omvärlden.

Syftet var att öka kunskapen och därmed skapa bättre förutsättningar för olika typer av fordon i samhället, vilket i slutändan kan få fler att välja hållbara transportmedel.

”Kunskapsinventeringen för fordonsgrupperna har i huvudsak gjorts inom följande områden:
• Hur fordonet används idag (ärenden etc.)
• Vanlig räckvidd och hastighet (för huvudanvändningsområde)
• Översiktlig miljöpåverkan (drivmedel, buller etc.)
• Krav på infrastruktur (parkerings-, service- och laddställen etc.)

Utifrån denna information har därefter en summerande analys gjorts inom två områden:
• Problem i dagens (svenska) städer (parkering, reglering av vilka ytor som får användas för framförande, lagstiftning, trafiksäkerhet etc.)
• Bedömning av framtida potential för ökad användning i trafik (med sikte på 2035)”

Läs Kartläggning av cykeltyper med två eller flera hjul. Länk till annan webbplats.