Analys av dödsolyckor med cyklister på statligt och kommunalt vägnät

Folksam publicerade 2018 en analys av dödsolyckor med cyklister på statlig och kommunal väg. Under de senaste fem åren har drygt 20 cyklister omkommit i trafiken varje år. Av dessa sker i genomsnitt var tredje på statliga vägar. Studien kan användas som underlag för en prioriteringsplan för vilka åtgärder som ska vidtas.

Obduktionsrapporter och andra underlag visade att 46% av cyklisterna som inte hade hjälm på sig skulle överlevt om det hade haft cykelhjälm på sig (43% på det statliga resp 49% på kommunala vägnätet). En stor andel av dödsolyckorna bedömdes kunna undvikas med fordonssystem, såsom autobroms och autostyrning med detektion av fotgängare och cyklister. Fordonssystemen bedömdes ha klart större potential på det statliga vägnätet trots högre hastigheter. Olyckorna har där annan karaktär och det finns generellt större utrymme för bilens system att identifiera olyckssituationer. De infrastrukturåtgärder som bedömdes vara mest effektiva var separerade gång- och cykelbanor samt hastighetssäkrade passager. På det kommunala vägnätet bedömdes även en sänkt hastighetsgräns vara en viktig åtgärd, där merparten gällde sänkning till 30 km/h.

Det kommer ta lång tid innan avancerad fordonsteknik får stor spridning och därmed maximal effekt, vilket visar vikten av att snabba på implementeringstakten på olika sätt. På grund av den långa tiden innan fordonssystemen ger maximal effekt är det angeläget att påskynda införandet av nödvändiga åtgärder i infrastrukturen. Det är därför nödvändigt med en plan för vilka åtgärder och vilka vägar som bör prioriteras.