Positiv utveckling enligt Cykelbokslut 2017

Det nationella cykelrådet har precis publicerat Cykelbokslut 2017. Utvecklingen är positiv, men fortfarande återstår mycket att göra för att uppnå målen till 2020.

Det finns en lång tradition av att mäta och följa upp utvecklingen av bil- och kollektivtrafik, medan cykeltrafiken nu endast följs upp för tredje gången.

Engagemanget för cykling ökar. Det finns ett stort fokus på cykelfrågorna och arbetet i samhället blir alltmer systematiskt. Bland annat pågår det en mängd olika arbeten på lokal, regional och nationell nivå. Allt fler kommuner har en cykelplan och antalet landsting och regioner med cykelstrategi eller cykelplan ökar.

En ny klimatsmart stadsdel Ulleråker i Uppsala kommun siktar på att nå 80 procent resor till fots, cykel eller kollektivtrafik. I Gävleborg finns projektet ”Vintercyklisten” och i Skåne visar en undersökning att nästan hälften av alla skåningar skulle kunna cykla till jobbet på under 30 minuter. Det bedrivs flera samverkansforum på nationell nivå för att underlätta för en ökad och säker cykling.

Cykelbokslutet tas fram av Nationella cykelrådet som är ett samverkansforum för ökad och säker cykling. Trafikverket har fått ett regeringsuppdrag att följa cyklingens utveckling hos berörda myndigheter, organisationer och kommuner på lokal, regional och nationell nivå. Detta redovisas inom ramen för det nationella cykelbokslutet och är ett led i den nationella cykelstrategin. Nationella cykelrådet har utifrån det här arbetet dragit några slutsatser som kommer att beaktas i det fortsatta arbetet för ökad och säker cykling.

Medlemmar i cykelrådet är: Boverket, Cykelfrämjandet, Linköping kommun, Naturvårdsverket, Region Sörmland, SKL, Svensk cykling, Trafikanalys, Trafikverket, Transportstyrelsen, VTI.

I den nationella cykelstrategin ingår fem stora insatsområden i det fortsatta arbetet:

  • Lyft cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen
  • Öka fokus på grupper av cyklister
  • Främja en mer funktionell och användarvänlig infrastruktur
  • Främja en säker cykeltrafik
  • Utveckla statistik och forskning.

VTI:s representant i Cykelrådet är forskningschef Mikael Johannesson.