BELYSA – Workshop om belysning för cyklister och fotgängare

Dekorativ bild på cykelstyre i mörker.
Foto: Mostphotos.com/Katja Kircher

Tillsammans med Lunds tekniska högskola bjuder Cykelcentrum in till en gratis halvdag om cykling i mörker
14 oktober kl 13.00-16.15 via Zoom.

Forskningsledare Katja Kircher inleder med en presentation av resultat från ett forskningsprojekt där VTI tagit fram metoder för att objektivt beskriva en cykelbelysnings egenskaper som sedan använts för att genomföra tester av ett antal cykellysen. Projektet har finansierats av Länsförsäkringsbolagens forskningsfond.

Därefter inleder vi workshopen BELYSA, där ett antal frågor kommer att diskuteras:

Hur väl fungerar stadens gång- och cykelbanor? Fungerar de lika väl i dagsljus och mörker? Vilka skillnader i upplevelsen av miljön finns mellan fotgängare och cyklister? Kan utformningen av miljön förbättra förutsättningarna för resor till fots och med cykel året runt?

Läs mer »BELYSA – Workshop om belysning för cyklister och fotgängare

Regeringen föreslår miljonsatsning för att fler ska cykla

Fler ska kunna ta cykeln till jobb, skola och fritidsaktiviteter. Regeringen satsar därför sammanlagt 325 miljoner kronor 2021 och lika mycket 2022 i satsningar som innefattar både en förstärkning av statens cykelinfrastruktur och kommuners möjlighet till cykelinvesteringar genom stadsmiljöavtalen, enligt infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Läs mer »Regeringen föreslår miljonsatsning för att fler ska cykla

Doktorandkurs – Kollektivtrafikforskningens kunskapsfält

(In English below)

K2, nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, bjuder in till kursen Kollektivtrafikforskningens kunskapsfält (kurskod VTV015F). Kursen ges via Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för Teknik och samhälle.

Kursen vänder sig till doktorander som forskar om kollektivtrafik i en bred bemärkelse. Doktorander från olika lärosäten och fakulteter är välkomna att delta. Inga speciella förkunskaper krävs. Kursen ges på svenska eller engelska beroende på deltagarnas önskemål.

Mer information om Kollektivtrafikforskningens kunskapsfält på svenska. (pdf)

Läs mer »Doktorandkurs – Kollektivtrafikforskningens kunskapsfält

Elscootrar i Europa: rättslig status varierar, säkerhetseffekter otydliga

Baserat på information från FERSI:s (The Forum of European Road Safety Research Institutes) medlemmar, har en FERSI-rapport sammanställts om rättslig status, användning och säkerhet för elscootrar i 18 europeiska länder. Det visar sig att den rättsliga statusen varierar mellan länder och att informationen om deras användning och säkerhet generellt sett är knapphändig. Det är dock ett problem som i ökande omfattning uppmärksammas både på myndighetsnivå och från forskningsinstitut.

Läs mer »Elscootrar i Europa: rättslig status varierar, säkerhetseffekter otydliga

Kartläggning av cykeltyper med två eller flera hjul

Inför arbetet med att ta fram en trafikstrategi, Trafikstrategi för ett hållbart Göteborg, med sikte mot år 2035 gjorde Göteborgs stad år 2012, tillsammans med Tyréns, en inventering och analys av vilka cykeltyper som då fanns i Sverige och omvärlden. Syftet var att öka kunskapen och därmed skapa bättre förutsättningar för olika typer av fordon i samhället, vilket i slutändan kan få fler att välja hållbara transportmedel.

Läs mer »Kartläggning av cykeltyper med två eller flera hjul