Hoppa till innehåll

Årsberättelse 2023

Årsberättelsen är kapitel 2 i vår årsredovisning. Kapitel 1 omfattar en beskrivning av Cykelcentrum och återfinns i pdf-versionen av årsredovisningen.

Nedan presenteras de tre delar som vi har identifierat som Cykelcentrums grunduppdrag: långsiktig kunskapsuppbyggnad, samla och sprida kunskap och samverkan med andra aktörer – med ett urval av vad vi har åstadkommit inom respektive område under året. Eftersom denna årsredovisning tar vid där föregående slutade (2022-10-31), finns även aktiviteter från slutet av 2022 med i sammanställningen nedan.

2.1. Långsiktig kunskapsuppbyggnad

Cykelcentrums bidrag till den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden siktar bland annat in sig på ett ökat antal cykeldoktorander. För att uppnå det, gjorde vi tillsammans med ett flertal parter en större insats under förra året för att få till stånd en forskarskola med cykling i fokus, genom en ansökan till Formas. Tyvärr fick vi i slutet av förra året ett negativt besked på vår ansökan, men målsättningen kvarstår och vi hoppas på nya möjligheter framöver. Vi strävar också efter att bidra till kompetensutveckling för trafik- och samhällsplanerare, beslutsfattare och andra i den praktiska verksamheten och har därför under året arbetat med att bygga upp en utbildningsplattform. Det arbetet beskrivs närmare i avsnitt 2.2.2.

2.1.1. Doktorandnätverk

Cykelcentrum har etablerat ett doktorandnätverk, öppet för alla befintliga cykeldoktorander och deras handledare, vid lärosäten runt om i hela landet. Syftet med doktorandnätverket är att erbjuda en nationell plattform för kunskapsutbyte och samverkan. Med en gemensam samarbetsyta och regelbundna nätverksträffar, erbjuds medlemmarna en möjlighet att träffas över disciplingränser och ta del av varandras och mer seniora forskares kompetens och kontaktnät. Doktoranderna uppmuntras att presentera sin forskning för nätverket, att ställa frågor och diskutera varandras resultat. De uppmuntras också att delta i och presentera sin forskning på VTI:s årliga konferens, Transportforum, där Cykelcentrum har som tradition att anordna ett mingelforum kallat Träffpunkt Cykelcentrum. I skrivandet stund omfattar nätverket 35 doktorander och handledare, varav 2 från Danmark.

Följande lärosäten är för närvarande anslutna till nätverket: Chalmers, Gymnastik- och Idrottshögskolan, Göteborgs universitet/Sahlgrenska Akademin, Karolinska Institutet, Akademiska sjukhuset, Linköpings universitet, Lunds universitet, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Högskolan Dalarna, Sveriges Lantbruksuniversitet, samt IT-universitetet i Köpenhamn, Danmarks Tekniske Universitet och VTI. Under 2023 har hittills tre digitala nätverksträffar anordnats.

2.1.2. Examensarbeten

Cykelcentrum medverkar till att initiera och sprida kunskap från genomförda examensarbeten, bland annat genom information på vår hemsida och i nyhetsbrev. Cykelcentrums föreståndare, Anna Niska, medverkar också i den jury som utser en årlig vinnare av Cykelfrämjandets uppsatsstipendium.

2.2. Samla och sprida kunskap

En av Cykelcentrums främsta uppgifter är att samla och sprida kunskap, vilket vi gör på många olika sätt och via ett flertal kanaler.

2.2.1. Konferenser, webbinarier och andra publika event

Nedan listas de publika event vi arrangerat eller medverkat i sedan föregående årsredovisning. Cykelcentrums egna webbinarier finns inspelade och är tillgängliga på vår hemsida.

 • Eget webbinarium – Cykeln som möjliggörare, den 16 november 2022, med Jonna Nyberg, forskare, VTI, Lena Levin, forskningsledare, VTI, Björn Billung före detta journalist som driver frågor om infrastruktur för oskyddade trafikanter och Lilian Müller tillgänglighetsrådgivare till yrket, just nu forskarstuderande inom rehabiliteringsteknik och design.
 • Eget webbinarium – Planeringsverktyg för cykelvägar utanför tätorter, den 30 november 2022, med Transportforskare Chengxi Liu, VTI; Regionexempel – Regional potentialstudie Björn Schulte Herbruggen, Region Uppsala; Landsbygdens barriärer och planprogram som metod för att lokalisera cykelstråk, Maria Månsson Brink, stadsarkitekt i Örkelljunga kommun och Erika Kindvall, planarkitekt i Kinda kommun; Regional cykelmodell 2.0, för efterfrågan och nätutläggning, Christian Dymén på Trivector; Ruttval och bristidentifiering med hjälp av cykelbarhetsklassificering, Jonas Hedlund på Tyréns; Cykling mellan tätorter, David Edman på Sweco; Bygdevägar, Mohammad Aurangojeb på Afry.
 • Eget webbinarium – Styrning för hållbart resande med mer cykling i bilsamhällets paradigm? den 12 januari, med professor Karolina Isaksson, VTI, och Janet van der Meulen, doktorand på Lunds universitet och planerare på Trafikverket.
 • Lunchwebbinarium i samverkan med Cykelfrämjandet – Initiativ för cykling på europanivå den 18 april, med Henk Swartttouw, European Cyclists Federation, ECF samt Maria Pellas, vide ordförande Cykelfrämjandet.
 • Eget webbinarium – Cykelns dag (2 juni): Transforming the urban transportation system, med två internationella föreläsare, professor Marco te Brömmelstroet, University of Amsterdam och vice borgmästaren i Ghent, Filip Watteeuw. En internationell panel, bestående av representanter från nätverket Cycling Knowledge Europe och The Urban Cycling Institute, medverkade också och diskuterade ”What makes change possible?”
 • Forum Vätternrundan – Branschseminarier i samverkan med Motala kommun, Vätternrundan och Region Östergötland, 12–16 juni, med frågor om barns rätt till rörelse, cykellogistik, cykelstölder, landsväg och cykelturism. På fredagen den 16 juni var Cykelcentrum värd för seminariet Cyklingens roll för Europas omställning, med föredrag av Belgiens mobilitetsminister Georges Gilkinet och Tony Grimaldi på temat ”Cyklingens potential och behov för att nå ambitiösa målsättningar för Europa”, följt av panelsamtal om vad som krävs för att cyklingen ska få ökad betydelse för lösningen av svenska samhällsutmaningar. I panelen:
  • Anna Niska (forskningsledare, VTI och föreståndare Cykelcentrum),
  • Henk Swarttouw (styrelseordförande European Cyclists’ Federation),
  • Helena Stigson (forskningsansvarig, Folksam),
  • Nils Paul (expert infrastruktur Svenskt Näringsliv),
  • Roger Altsäter (vd, Göta kanalbolag, ordf., Vätternrundan),
  • Tony Grimaldi, (styrelseordförande CIE, styrelseordförande och koncernchef Cycleurope),
  • samt politiska representanter från trafikutskottet.

Cykelcentrums biträdande föreståndare Jones Karlström modererade och VTI:s generaldirektör Tomas Svensson hälsade välkomna samt inledde och avslutade seminariet.

 • Under Almedalsveckan medverkade Cykelcentrums föreståndare Anna Niska i flertalet seminarier om cykling och hållbart resande:
  • Trafikanter i morgondagens hållbara stad, arrangerat av Länsförsäkringars Forskningsfond;
  • 20 procent cykelresor – en orealistisk grön utopi eller nästa stora hälsoprojekt? arrangerat av Stiftelsen Byggekologi;
  • Skärmförbud eller cykelpåbud? Hur kan vi förbättra svenska barns hälsa? arrangerat av Cycleurope;
  • En ny frihetsreform – bortom bilen? arrangerat av Rådslaget/VTI.
 • Eget webbinarium – Cykelstölder – ett samhällsproblem, den 15 oktober, med Johan Egeskog och Magnus Karemyr, VTI, i samverkan med Branschrådet för minskade cykelstölder och bättre cykelparkeringar, med information om aktiviteten ”Operation låsning”.

Utöver våra egna evenemang har vi deltagit i och presenterat aktuell cykelforskning på exempelvis:

 • Nationella cykelkonferensen – arrangerad av SKR och Trafikverket, 30–31 augusti i Sundsvall.
 • Velo-City 2023, ”Leading the transition”, 9-12 maj i Leipzig.
 • CRBAM23 – Cycling Research Board, 25-27 oktober i Wuppertal.

2.2.2. Rådgivning och kunskapsspridning

En av Cykelcentrums viktigaste uppgifter är att samla och sprida forskningsresultat. Det gör vi i dagsläget dels via vår hemsida, som varit i drift sedan början av 2018, dels via vårt nyhetsbrev. Men vi gör det även via våra webbinarier, i nätverk och genom kontakter i olika forum där vi bidrar i diskussioner och svarar på frågor.

Nyhetsbrev

Motsvarande information som på hemsidan – om nya publikationer, kunskapshöjande aktiviteter inom cykelområdet och andra relevanta nyheter – sprids också via Cykelcentrums nyhetsbrev, som kommer ut med 6–10 nummer per år. Nyhetsbrevet skickas till alla som anmält sig som prenumeranter på hemsidan eller till aktiviteter som Cykelcentrum genomfört. I dagsläget når nyhetsbrevet ca 850 prenumeranter. Där ingår 35 medlemmar i vårt nätverk med cykeldoktorander och deras handledare samt vårt nätverk med 26 seniora cykelforskare. Prenumeranterna finns hos konsulter, kommuner, universitet, myndigheter, regioner, försäkringsbolag, intresseföreningar, forskningsinstitut, kollektivtrafikbolag, tillverkare och privatpersoner.
Glädjande är att många också tycks läsa nyhetsbreven. Statistiken visar att vi har både hög öppningsfrekvens (40–45 %) och klickfrekvens (ca 40–45 %) vilket vi tolkar som att det finns ett stort intresse för det vi gör.

Hemsidan

Hemsidan uppdateras kontinuerligt med relevant information. Förutom beskrivning av centrumet har vi under året publicerat cykelrelaterade nyheter samt uppdaterat kalendariet där vi listar kommande evenemang, både centrumets egna och andras. Där har även aktuella publikationer och länkar till databaser presenterats och vi har fortsatt med vår serie av forskarpresentationer – Cykelforskare i fokus – med seniora cykelforskare från vårt nationella forskarnätverk samt doktorandnätverk – Doktorandpresentationer. Detta är ett sätt att ytterligare synliggöra cykelforskare och deras arbete.

Sedan start (2018-03-19) har vi haft drygt 77 000 visningar på hemsidan, se månadsvis statistik för de senaste dryga fem åren i Tabell 1 nedan. Vi konstaterar att antalet visningar ökar stadigt, vilket vi tar som ett tecken på att fler och fler anser att vi erbjuder relevant information. Vi har dessutom besökare från många andra länder. Förutom Sverige och Norden, ligger USA, Polen, Tyskland och Nederländerna i topp i besöksstatistiken.

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDecTotalt
201828911854635595381945805636947674046236
20198264796736427946412546575395695784787130
2020842841929776162793838969097216351758101712414
2021987591143811343518362746369995214721632103817551
2022920128325731430187613655541051131211872357139717305
2023198724091913174321191961650115612611432
Tabell 1. Visningsstatistik för cykelcentrum.vti.se sedan invigningen i mars 2018. Siffrorna visar på en stadig ökning på årsbasis, med undantag för 2022 som visade en svag minskning. Markeringen för juni 2021 visar det högsta antalet visningar sedan start. Vi arrangerade då ett välbesökt webbinarium på Cykelns dag. Under februari 2021 låg vår hemsida nere under flera veckor.
Källa: Jetpack 2023-10-26.

Digital utbildningsplattform

I Cykelcentrums uppdrag ingår också att stärka kompetensen inom branschen. Det kommunikationsprojekt som beviljades finansiering från FORMAS pågår sedan hösten 2021. Projektet syftar till att utveckla en lärplattform där vi ska samla olika forskningsresultat i vårt nätverk och anpassa till de tänkta målgrupperna. Vår tanke är att med en blandning av bland annat inspelade föreläsningar och videomöten (med möjlighet till diskussion) erbjuda trafik- och samhällsplanerare på olika nivåer, politiker på kommunal, regional och nationell nivå samt handläggare hos olika forskningsfinansiärer möjlighet att hålla sig informerade om vad som händer inom cykelrelaterad forskning. Förhoppningen är att underlätta deras dagliga arbete genom att erbjuda gratis information i olika format, men på sikt även ett utbud av betalkurser. Poängen är också att formatet ska vara webbaserat och därför kostnadseffektivt både för arrangören och deltagarna och lättillgängligt oavsett var i landet man är stationerad samt oberoende av fysiska eller ekonomiska förutsättningar.

Högre kompetens inom cykelområdet skulle i sin tur förbättra beslut inom hållbart samhällsbyggande, bidra till ökad och säker cykling, ökad trafiksäkerhet, ökad folkhälsa, minskade livsstilssjukdomar med mera, kort sagt att nå flera av hållbarhetsmålen. Vi ser därför projektet som ett ”nyckelprojekt” som skulle möjliggöra en snabbare utveckling på området.

Arbetet med utbildningsplattformen börjar komma in i sitt slutskede och planen är att lansera en första pilotkurs under tidig vår 2024.

VTI-podden Cykelcentrum

Under våren 2023 spelades fem avsnitt av VTI-podden Cykelcentrum in: Trafikanters beteende med forskningsledare Sonja Forward på VTI; Barns aktiva skoltransporter med Anna-Karin Lindqvist professor vid Luleå tekniska universitet; Drift och underhåll av cykelvägar med Anna Niska forskningsledare VTI, Cyklistens rätt till staden med Till Koglin, lektor och forskare vid Lunds tekniska högskola; Trafiksäkerhet med Christer Hydén professor emeritus vid Lunds universitet. Podden ingår i vår satsning att utveckla nya kanaler för att sprida kunskap. Tanken är att kunna ta del av forskningsresultat genom ett avslappnat samtal med forskare.

Övrig kunskapsspridning

För att ytterligare sprida kunskap, och bidra till att forskningsresultat får en större tillämpning, medverkar Cykelcentrum också vid utbildningar, studiebesök och liknande. Vid besök på VTI har Cykelcentrums verksamhet presenterats för politiker, anställda vid Trafikverket, Linköpings kommun och utländska forskarkollegor. Cykelcentrum medverkade också under en dag om cykelvänliga arbetsplatser arrangerat av Linköpings kommun. Regeringsuppdraget om nationella mål för ökad cykling har presenterats externt bland annat i samband med möte i Nationella cykelrådet.

2.2.3. Strategiska satsningar

Vi utför dessutom vårt uppdrag i Cykelcentrum genom att initiera och genomföra satsningar av strategisk betydelse. Det kan handla om kunskapssammanställningar, omvärldsanalyser eller forskningsstudier som anses vara av vikt för den fortsatta utvecklingen inom området, men där en extern finansiering inte finns för tillfället. Målet är att de strategiska satsningarna ska generera en eller flera större ansökningar för utveckling inom områden där kunskapsfronten bedöms kunna flyttas fram, alternativt motivera varför vidare fördjupningar inom området inte bör göras. Resultatet ska sammanställas i en granskad VTI-rapport.

Följande strategiska satsningar har genomförts under året:

2.3. Samverkan med andra aktörer

Cykelcentrum erbjuder en plattform för samverkan, eftersom vi ser ett behov av samarbetsytor för excellent och innovativ cykelforskning i Sverige. Vi har bland annat initierat och leder ett doktorandnätverk (se avsnitt 2.1.1) samt ett nätverk för seniora cykelforskare. Vi bidrar också till att både upprätta nya och bibehålla gamla samarbetsformer med problemägare och samarbetsparter på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Det gör vi genom att initiera, delta och samverka i olika konstellationer, som vi beskriver nedan.

2.3.1. Forskningsutförare

Ett forskarnätverk för de som disputerat eller arbetar som forskare inom något ämne med koppling till cykling bildades 2021 och i dagsläget är 26 forskare registrerade. Bland annat har flera tidigare doktorander valt att efter disputation ansluta sig till nätverket för seniora forskare. Enligt ett gemensamt beslut ska nätverket ha två träffar per år – en fysisk träff i januari i samband med Transportforum och en digital träff. I år hölls ingen fysisk träff i januari eftersom Transportforum hade ett mellanår och flyttats fram till följd av förra årets arrangemang i juni. Höstens digitala nätverksträff samkördes med doktorandnätverket och det beslutades då att det även fortsättningsvis ska vara gemensamma träffar.

I tillägg till forskarnätverket erbjuder Cykelcentrum en plattform för samverkan forskningsutförare emellan genom att initiera forskningsprojekt och arrangera webbinarier och workshops där aktuella forskningsfrågor diskuteras. Även medverkan i Svenska Cykelstäder (2.3.3) ger en möjlighet till samverkan med andra forskningsutförare. Cykelcentrum arbetar också aktivt för att öka cykling bland barn och unga, bland annat genom medverkan i forskningsprogrammet Aktiva skoltransporter, SICTA , som leds av Luleå Tekniska Universitet och där flera forskningsutförare och avnämare ingår. Vi samverkar också kontinuerligt med kunskapscentrumet inom kollektivtrafikforskning, K2, exempelvis genom att arrangera aktiviteter tillsammans och diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter. I år har vi haft ett intensifierat samarbete i ett förberedelseprojekt som mynnat ut i en större ansökan för att bilda ett programkontor inom Impact Innovation som, som vi valt att kalla Shift2Access. Huvudparterna i ansökan är förutom VTI (K2 och Cykelcentrum), IQ Samhällsbyggnad, IVL, Region Stockholm, Trafikverket, Boverket, Västra Götalandsregionen/Västtrafik, RISE, VREF och Region Skåne.

2.3.2. Nationella cykelrådet

Sedan 2020 är Cykelcentrum en del av Nationella cykelrådet då det finns goda möjligheter till synergier och att de båda regeringsuppdragen kompletterar och berikar varandra. Rådet är ett forum för samverkan inom det nationella arbetet med ökad och säker cykling. I det ingår följande organisationer förutom Cykelcentrum: Boverket, Cykelfrämjandet, Folkhälsomyndigheten, Göteborgs Stad, Linköpings kommun, Umeå kommun, Finspångs kommun, Naturvårdsverket, representanter från nätverket KOMEXP, Svensk Cykling, Sveriges kommuner och regioner, Transportstyrelsen, samt VTI. Rådet leds av Trafikverket och det finns ett stort engagemang i arbetet och ett fokus på cykel som eget färdsätt . Nationella cykelrådet sammanställer vartannat år ett nationellt cykelbokslut och under året har vi arbetat med en översyn och omarbetning av bokslutets struktur och innehåll. Cykelcentrum har varit högst delaktiga i det arbetet, framför allt när det gäller att bestämma vilka indikatorer och mått som ska följas upp, bland annat baserat på arbetet i vårt regeringsuppdrag att föreslå ett nationellt cykelmål, som redovisades förra året i VTI rapport 1125.

2.3.3. Svenska Cykelstäder

Svenska Cykelstäder är en förening av kommuner och regioner som målmedvetet arbetar för ökad, bättre och säkrare cykling. I oktober 2023 bestod ordinarie medlemmar av 38 svenska kommuner och 7 regioner som vill göra vardagscyklingen mer attraktiv. Föreningen stöds av 7 associerade medlemmar, utöver Cykelcentrum/VTI är det Trivector, Tornet, AFRY, SWECO, Ramboll och Tyréns. Cykelcentrum har, förutom att delta vid nätverksträffar, under året varit aktiv i föreningens digitala forum genom att svara på frågor som berör områden där det finns relevant forskning. Vi delar även information om varandras evenemang i våra respektive kanaler. Under året har vi gemensamt arrangerat ett medlemsmöte med en workshop om utbildningsbehov.

2.3.4. Regering och riksdag

Sedan föregående årsredovisning har vi inom Cykelcentrum samverkat med regering och riksdag, bland annat genom att ta emot studiebesök från ledamöter i trafikutskottet, träffat riksdagens cykelnätverk och bidragit till folkhälsomyndighetens regeringsuppdrag om insatser för främjande av ökad fysisk aktivitet och till det nyligen redovisade uppdraget från kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet (SOU 2023:29).

2.3.5. Branschkontakter

I dialog med Cykelbranschen och cykelturismbranschen ser vi på möjligheter till gemensamma forskningsprojekt. Vi informerar om aktuell forskning och får inspel om vilken ny kunskap som behövs från branschen. Bland annat diskuteras låsningsfria bromsar (ABS), lastcyklar, data från uppkopplade cyklar, lås, parkering, hjälmar, kläder och produkter som gör cyklingen attraktiv och samtidigt mera trygg och säker. Branschrådet som vill verka för minskade cykelstölder och säker/ trygg/tillgänglig cykelparkering som bildades förra året, på initiativ från bland annat Cykelcentrum, har fortsatt att träffas och utvecklats under året. Genom det strategiska projekt om cykelstölder som genomförts inom Cykelcentrum under året har vi kunnat bidra med värdefullt kunskapsunderlag till branschrådet. Diskussioner pågår om fortsatt samverkan och forskningsbehov inom området.

2.3.6. Internationellt

Cycling Industries Europe, CIE, är cykelindustrins sammanslutning för att främja cyklingen i Europa. Cykelcentrum deltar som representant för forskningsutförare i Sverige och vi tillfrågas om möjlig delaktighet i forskningsprojekt som initieras av CIE. Via Cykelcentrums kommunikationskanaler delar vi information till våra svenska mottagare om de aktiviteter som sker inom CIE.

Cycling Knowledge Europe – är ett informellt nätverk för Cykelcentrums motsvarighet i andra europeiska länder. I dagsläget (oktober 2023) finns åtta medlemmar i nätverket med kunskapscentrum i Danmark, Tyskland, Österrike, Frankrike, Flandern (i Belgien) och Nederländerna. Nätverket som formerades under förra året har fortsatt att träffas digitalt varannan månad för att utbyta kunskap och erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar i de medverkande länderna. Under Velo-City-konferensen i Leipzig lanserades nätverket officiellt i en session om kunskapsöverföring och kapacitetsbyggande. De representanter som var på plats träffades också på ett fysiskt möte i samband med konferensen.

2.4. Ekonomisk uppföljning

I Tabell 2 ges en sammanställning av upparbetningen av årets anslag till Cykelcentrum till och med den 18 oktober 2023. Redovisningen är uppdelad enligt de huvudaktiviteter (projekt) som ingår i Cykelcentrums verksamhet, där indelningen återspeglar hur vi uppfattat uppdraget för Cykelcentrum. Medan redovisningen av aktiviteter tar vid där föregående slutade (2021-10-31) omfattar den ekonomiska uppföljningen utfallet från årsskiftet. Upparbetningen ligger något högre än förväntad förbrukning i förhållande till tidpunkten på året, vilket delvis beror på att kärngruppen under första halvan av året varit förstärkt med ytterligare en person.

HuvudaktivitetPersonalResorÖvrigtTotaltBudget
Ledning, styrning och administration682513700950
Konferenser och seminarier4512636513640
Samverkan och kompetensutveckling1 43114461 4911 560
Utveckling av teknik/mätmetoder00000
Rådgivning och kunskapsspridning841098501200
Strategiska satsningar62010621650
Summa (tkr):4 025461044 1755 000
Tabell 2. Kostnadsutfall och budget för Cykelcentrum från 1 januari – 18 oktober 2023, fördelat på huvudaktiviteter och kostnadsslag.