Hoppa till innehåll

Årsberättelse 2022

Årsberättelsen är kapitel 2 i vår årsredovisning. Kapitel 1 omfattar en beskrivning av Cykelcentrum och återfinns i pdf-versionen av årsredovisningen.

De tre delar som vi har identifierat som Cykelcentrums grunduppdrag presenteras nedan – långsiktig kunskapsuppbyggnad, samla och sprida kunskap och samverkan med andra aktörer – med ett urval av vad vi har åstadkommit inom respektive område under året. Eftersom denna årsredovisning tar vid där föregående slutade (2021-10-31), finns även aktiviteter från slutet av 2021 med i sammanställningen nedan.

2.1. Långsiktig kunskapsuppbyggnad

Cykelcentrums bidrag till den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden siktar bland annat in sig på ett ökat antal cykeldoktorander. En ny doktorand med cykelfokus har anställts på VTI under våren. Doktorandens fokus kommer att vara på möjligheter till ökad cykellogistik i urbana områden samt dess utmaningar och hinder. Doktoranden är knuten till Lunds Tekniska Högskola och delfinansieras av VTI fram till disputation 2026. Doktorandprojektet är en fortsättning på ett av Cykelcentrums strategiska satsningar (se avsnitt 2.2.4) om cykellogistik.

2.1.1. Doktorandnätverk

Cykelcentrum har etablerat ett doktorandnätverk, öppet för alla befintliga cykeldoktorander och deras handledare, vid lärosäten runt om i hela landet. Syftet med doktorandnätverket är att erbjuda en nationell plattform för kunskapsutbyte och samverkan. Med en gemensam samarbetsyta och regelbundna nätverksträffar, erbjuds medlemmarna en möjlighet att träffas över disciplingränser och ta del av varandras och mer seniora forskares kompetens och kontaktnät. Doktoranderna uppmuntras att presentera sin forskning för nätverket, att ställa frågor och diskutera varandras resultat. De uppmuntras också att delta och presentera sin forskning på VTI:s årliga konferens, Transportforum, där Cykelcentrum har som tradition att anordna ett mingelforum kallat Träffpunkt Cykelcentrum. I skrivandet stund omfattar nätverket 35 doktorander och handledare, varav 3 från Danmark.

Följande lärosäten är för närvarande anslutna till nätverket: Chalmers, Gymnastik- och Idrottshögskolan, Göteborgs universitet/Sahlgrenska Akademin, Karolinska Institutet, Akademiska sjukhuset, Linköpings universitet, Lunds universitet, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Högskolan Dalarna, Sveriges Lantbruksuniversitet, samt IT-universitetet i Köpenhamn, Danmarks Tekniske Universitet och VTI. Under 2022 har hittills tre digitala nätverksträffar anordnats.

2.1.2. Forskarskola – Plan2Bike

Under första halvan av 2022 lades mycket arbete på en ansökan till FORMAS om en Forskarskola – Plan2Bike. En forskarskola för ett flertal doktorander med cykling i fokus, har redan från början varit ett mål för Cykelcentrum. I samverkan med Linköpings universitet, Lunds universitet, Chalmers Tekniska högskola, Blekinge tekniska högskola, Sveriges lantbruksuniversitet, Boverket, Trafikverket, Cykelfrämjandet, Region Sörmland, Göteborgs stad och Trivector Traffic AB skickades en ansökan in den 19 maj. Forskarskolan stöds också av ytterligare parter, däribland kommuner i Svenska Cykelstäder och ett flertal regioner.

Formas angav att Forskarskolan ska utvecklas av akademiska och icke-akademiska aktörer tillsammans, ska möjliggöra en tvärvetenskaplig och praktiknära kunskapsproduktion och forskarutbildning, och ska generera lösningar från flera discipliner och arbetssätt som är gränsöverskridande mellan forskning och praktik. Om ansökan beviljas så kommer en omfattande doktorandverksamhet att börja byggas upp och utgöra grunden för en långsiktig satsning på cykelforskning i Sverige, med start i början på 2023. Beslut väntas i slutet av november 2022.

2.1.3. Examensarbeten

Cykelcentrum medverkar till att initiera och sprida kunskap från genomförda examensarbeten, bland annat genom information på vår hemsida och i nyhetsbrev. Under året har ett examensarbete handletts på VTI, ”Brunnars påverkan på cyklisters körbeteende: En kvantitativ undersökning kring cyklisters körbeteende vid passage av brunnslock på dubbelriktade cykelbanor” (KTH). Glädjande nog vann den Cykelfrämjandets uppsatsstipendium för bästa uppsats 2021. Priset delades ut på Cykelkonferensen i augusti 2022.

2.2. Samla och sprida kunskap

En av Cykelcentrums främsta uppgifter är att samla och sprida kunskap, vilket vi gör på många olika sätt och via ett flertal kanaler. Det är fortsatt så att pandemin påverkat verksamheten genom att flera konferenser, fysiska möten och resor har flyttats fram eller strukits från agendan och istället ställts om till resfria möten och webbinarier.

2.2.1. Konferenser, webbinarier och andra publika event

Nedan listas de publika event vi arrangerat eller medverkat i sedan föregående årsredovisning. Cykelcentrums egna webbinarier finns inspelade och är tillgängliga på vår hemsida.

Förutom nedanstående event har vi bistått Lunds universitet med arrangemanget av International Cycling Safety Conference som skulle ägt rum i Lund hösten 2020 men flyttades fram på grund av pandemin och istället gick av stapeln den 10–12 november 2021, online. Cykelcentrum medverkade i planeringen av konferensen och i hanteringen av artiklar till en ”special issue” om cykelsäkerhet i den vetenskapliga tidskriften Accident Analysis and Prevention och många forskare ur våra nätverk medverkade.

 • Eget webbinarium – Cykling på landsbygd, 24 mars 2022. 80 anmälda.
 • Eget webbinarium – Cykelns dag – Mål för ökad cykling, 3 juni 2022. 72 anmälda
 • Webbinarium – Branschråd för bättre cykelparkering och minskade cykelstölder. 14 juni i Folkets Hus Motala och via länk. Arrangerades tillsammans med Svensk Stöldskyddsförening och Folksam i samarbete med Motala kommun & Vätternrundan.
 • Webbinarium – Kombinerad mobilitet. 6 september 2022. Arrangerades i samverkan med Svenska Cykelstäder och K2 (Nationellt kunskapscentrumet för kollektivtrafik).
 • Transportforum flyttades fram från januari till 16–17 juni 2022 och genomfördes fysiskt. Cykelcentrum arrangerade minglet Träffpunkt Cykelcentrum, där forskare och doktorander presenterade sina projekt.
 • Nationella cykelkonferensen, arrangerad av Trafikverket och SKR, 25 augusti 2022, i Värnamo. Föreslagna mål för ökad cykling presenterades, kontakt med myndigheter och organisationer återupptogs efter pandemin och cykelkrocktester visades upp.
 • Cycling Research Board Annual Meeting, CRBAM 2022 Amsterdam. 5–7 oktober. Flera föredrag presenterades, bland annat resultat från ett av Cykelcentrums strategiska projekt och regeringsuppdraget om ett nationellt cykelmål.

2.2.2. Rådgivning och kunskapsspridning

En av Cykelcentrums viktigaste uppgifter är att samla och sprida forskningsresultat. Det gör vi i dagsläget dels via vår hemsida, som varit i drift sedan början av 2018, dels via vårt nyhetsbrev. Men vi gör det även via våra webbinarier, i nätverk och genom kontakter i olika forum där vi bidrar i diskussioner och svarar på frågor.

Hemsidan

Hemsidan uppdateras kontinuerligt med relevant information. Förutom beskrivning av centrumet har vi under året publicerat cykelrelaterade nyheter samt uppdaterat kalendariet där vi listar kommande evenemang, både centrumets egna och andras. Där har även aktuella publikationer och länkar till databaser presenterats och vi har fortsatt med vår serie av forskarpresentationer – Cykelforskare i fokus – med seniora cykelforskare från vårt nationella forskarnätverk, samt doktorandnätverk – Doktorandpresentationer . Detta är ett sätt att ytterligare synliggöra cykelforskare och deras arbete.

Sedan start (2018-03-19) har vi haft drygt 56 400 visningar (per 2022-10-24) på hemsidan, se månadsvis statistik för de senaste dryga fyra åren i Tabell 1 nedan. Vi konstaterar att antalet visningar ökar stadigt, vilket vi tar som ett tecken på att fler och fler anser att vi erbjuder relevant information.

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDecTotalt
201828911854635595381945805636947674046236
20198264796736427946412546575395695784787130
2020842841929776162793838969097216351758101712414
2021987591143811343518362746369995214721632103817551
2022920128325731430187613655541051131271613080
Tabell 1. Visningsstatistik för cykelcentrum.vti.se sedan invigningen i mars 2018. Siffrorna visar på en stadig ökning på årsbasis. Markeringen för juni 2021 visar det högsta antalet visningar sedan start. Vi arrangerade då ett välbesökt webbinarium på Cykelns dag. Under februari 2021 låg vår hemsida nere under flera veckor. Källa: Jetpack 2022-10-24.

Nyhetsbrev

Motsvarande information som på hemsidan – om nya publikationer, kunskapshöjande aktiviteter inom cykelområdet och andra relevanta nyheter – sprids också via Cykelcentrums nyhetsbrev, som kommer ut med 6–10 nummer per år (se nyhetsbrev arkiv). Nyhetsbrevet skickas till alla som anmält sig som prenumeranter på hemsidan eller i samband med aktiviteter som Cykelcentrum genomfört. I dagsläget når nyhetsbrevet ca 620 prenumeranter. Där ingår 35 medlemmar i vårt nätverk med cykeldoktorander och deras handledare samt vårt nätverk med 26 seniora cykelforskare. Prenumeranterna finns hos konsulter, kommuner, universitet, myndigheter, regioner, försäkringsbolag, intresseföreningar, forskningsinstitut, kollektivtrafikbolag, tillverkare och privatpersoner. De flesta av prenumeranterna är från Sverige men vi har även utländska prenumeranter, främst från Norden men även från Österrike, Storbritannien, Irland, Italien, Belgien, Schweiz, Spanien och till och med i USA.

Glädjande är att många också tycks läsa nyhetsbreven. I början av 2022 fick vi ett nytt verktyg för våra nyhetsbrev, men statistiken visar även fortsättningsvis att vi har både hög öppningsfrekvens (40–50 %) och klickfrekvens (ca 30–40 %) vilket vi tolkar som att det finns ett stort intresse för det vi gör. Öppningsfrekvens = andel som inte enbart har läst förhandsvisningen, utan antingen sparat ner bilder eller dubbelklickat för att öppna nyhetsbrevet. Bra öppningsfrekvens är 20–25 % (Enligt Rule.se 2019-12-13). Klickfrekvens = andel som har klickat på någon eller flera av länkarna i nyhetsbrevet. Medelvärdet för klickfrekvens på europeisk nivå är ca 3,7 % (enligt Get a Newsletter 2017-08-28).

Övrig kunskapsspridning

För att ytterligare sprida kunskap, och bidra till att forskningsresultat får en större tillämpning, medverkar Cykelcentrum också vid utbildningar och liknande. Vi har bland annat hjälp till med en workshop om snabbcykelstråk. Cykelcentrums verksamhet har presenterats för besökande på VTI såsom politiker och studenter och regeringsuppdraget om nationella mål för ökad cykling har presenterats externt i samband med Cykelns dag, Transportforum, Cykelkonferensen och den internationella konferensen CRBAM samt för Svenska Cykelstäders styrelse.

2.2.3. Digital utbildningsplattform cykelforskning

I Cykelcentrums uppdrag ingår också att stärka kompetensen inom branschen. Det kommunikationsprojekt som beviljades finansiering från FORMAS under sen vår 2021 startade under hösten 2021. Projektet syftar till att utveckla en lärplattform där vi ska samla olika forskningsresultat i vårt nätverk och anpassa till de tänkta målgrupperna. Vår tanke är att med en blandning av bland annat inspelade föreläsningar och videomöten (med möjlighet till diskussion) erbjuda trafik- och samhällsplanerare på olika nivåer, politiker på kommunal, regional och nationell nivå samt handläggare hos olika forskningsfinansiärer möjlighet att hålla sig informerade om vad som händer inom cykelrelaterad forskning. Förhoppningen är att underlätta deras dagliga arbete genom att erbjuda gratis information i olika format, men på sikt även ett utbud av betalkurser. Poängen är också att formatet ska vara webbaserat och därför kostnadseffektivt både för arrangören och deltagarna och lättillgängligt oavsett var i landet man är stationerad samt oberoende av fysiska eller ekonomiska förutsättningar.

Högre kompetens inom cykelområdet skulle i sin tur förbättra beslut inom hållbart samhällsbyggande, bidra till ökad och säker cykling, ökad trafiksäkerhet, ökad folkhälsa, minskade livsstilssjukdomar med mera, kort sagt att nå flera av hållbarhetsmålen. Vi ser därför projektet som ett ”nyckelprojekt” som skulle möjliggöra en snabbare utveckling på området.

Vi har under året genomfört omvärldsbevakning genom en enkät till våra målgrupper. Dessutom pågår arbete med att identifiera vilken plattform (LMS-tjänst) vi ska använda oss av, samt att formera en referensgrupp. Därutöver har planering och förberedelser av en podcast inletts. VTI-podden Cykelcentrum ingår i vår satsning att utveckla nya kanaler för att sprida kunskap. Tanken är att kunna ta del av forskningsresultat genom ett avslappnat samtal med forskare. Planen är att under 2022 påbörja inspelningar i studio för att sedan släppa avsnitt löpande under 2023.

2.2.4. Strategiska satsningar

Vi utför dessutom vårt uppdrag i Cykelcentrum genom att initiera och genomföra satsningar av strategisk betydelse. Det kan handla om kunskapssammanställningar, omvärldsanalyser eller forskningsstudier som anses vara av vikt för den fortsatta utvecklingen inom området, men där en extern finansiering inte är möjlig för tillfället. Målet är att kunskapssammanställningen eller forskningsstudien antingen ska generera en eller flera större ansökningar för utveckling inom områden där kunskapsfronten bedöms kunna flyttas fram, alternativt motivera varför vidare fördjupningar inom området inte bör göras. Resultatet ska sammanställas i en granskad rapport.

Följande strategiska satsningar har genomförts under året:

2.3. Samverkan med andra aktörer

Cykelcentrum erbjuder en plattform för samverkan, eftersom vi ser ett behov av samarbetsytor för excellent och innovativ cykelforskning i Sverige. Vi har bland annat initierat och leder ett doktorandnätverk (se avsnitt 2.1.1) samt ett nätverk för seniora cykelforskare. Vi bidrar också till att både upprätta nya och bibehålla gamla samarbetsformer med problemägare och samarbetsparter på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Det gör vi genom att initiera, delta och samverka i olika konstellationer, som vi beskriver nedan.

2.3.1. Forskningsutförare

Ett forskarnätverk för de som disputerat eller arbetar som forskare inom något ämne med koppling till cykling bildades 2021 och i dagsläget är 26 forskare registrerade. Bland annat har flera tidigare doktorander valt att efter disputation ansluta sig till nätverket för seniora forskare. Enligt ett gemensamt beslut ska nätverket ha två träffar per år – en fysisk träff i januari i samband med Transportforum och en digital träff. I år hölls träffen i juni då Transportforum flyttats fram till följd av pandemirestriktioner. Samverkan i forskarnätverket har bland annat möjliggjort en gemensam forskningsansökan om en forskarskola för cykling (2.1.2).

I tillägg till forskarnätverket erbjuder Cykelcentrum en plattform för samverkan forskningsutförare emellan genom att initiera forskningsprojekt och arrangera webbinarier och workshops där aktuella forskningsfrågor diskuteras. Även medverkan i Svenska Cykelstäder (2.3.3) ger en möjlighet till samverkan med andra forskningsutförare. Cykelcentrum arbetar också aktivt för att öka cykling bland barn, bland annat genom medverkan i forskningsprogrammet aktiva skoltransporter, SICTA , som leds av Luleå Tekniska Universitet och där flera forskningsutförare och avnämare ingår. Vi samverkar också kontinuerligt med kunskapscentrumet inom kollektivtrafikforskning, K2, exempelvis genom att arrangera gemensamma aktiviteter. Under året har vi bland annat haft ett gemensamt webbinarium om kombinationsresor.

2.3.2. Nationella cykelrådet

Sedan 2020 är Cykelcentrum en del av Nationella cykelrådet då det finns goda möjligheter till synergier och att de båda regeringsuppdragen kompletterar och berikar varandra.

Rådet är ett forum för samverkan inom det nationella arbetet med ökad och säker cykling. I det ingår följande organisationer förutom Cykelcentrum: Boverket, Cykelfrämjandet, Folkhälsomyndigheten, Göteborgs Stad, Linköpings kommun, Naturvårdsverket, representanter från nätverket KOMEXP, Svensk Cykling, Sveriges kommuner och regioner, Transportstyrelsen, samt VTI. Rådet leds av Trafikverket och det finns ett stort engagemang i arbetet och ett fokus på cykel som eget färdsätt. Under 2022 har Cykelcentrum bidragit i arbetet med det nationella cykelbokslutet för 2021. Bokslutet publiceras vartannat år.

2.3.3. Svenska Cykelstäder

Svenska Cykelstäder är en förening av kommuner och regioner som målmedvetet arbetar för ökad, bättre och säkrare cykling. I oktober 2022 bestod ordinarie medlemmar av 36 svenska kommuner och 6 regioner som vill göra vardagscyklingen mer attraktiv. Föreningen stöds av 7 associerade medlemmar, utöver Cykelcentrum/VTI är det Trivector, Tornet, AFRY, SWECO, Ramboll och Tier. Cykelcentrum har under året varit aktiv i föreningens digitala forum genom att vi svarat på frågor som berör områden där det finns relevant forskning. Vi delar även information om varandras evenemang i våra respektive kanaler. Under året har vi gemensamt arrangerat ett webbinarium om kombinationsresor samt deltagit i medlemmarnas höstträff som genomfördes i Växjö 19–20 oktober.

2.3.4. Regering och riksdag

Under året har vi inom Cykelcentrum samverkat med regering och riksdag, bland annat genom att ta emot studiebesök från ledamöter i trafikutskottet, besöka riksdagen tillsammans med Cycle Industries Europe, träffa riksdagens cykelnätverk och bidragit med förslag till nationella mål, i regeringsuppdraget redovisat i VTI rapport 1125 (Läs mer under 2.4).

2.3.5. Regionerna

Inom Cykelcentrum samarbetar vi också med regionerna i cykelfrågor. Under året har vi bland annat slutfört en kunskapssammanställning om snabbcykelstråk i samverkan med Göteborgsregionen och Viken Fylkekommune i Norge . Projektet finansierades med stöd av europeiska regionala utvecklingsfonden (Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak). Förhoppningen med kunskapssammanställningen är att sprida kunskap som kan bidra till mer och förbättrad regional cykling i Sverige.

2.3.6. Branschkontakter

I dialog med Cykelbranschen och cykelturismbranschen ser vi på möjligheter till gemensamma forskningsprojekt. Vi informerar om aktuell forskning och får inspel om vilken ny kunskap som behövs från branschen. Bland annat diskuteras lastcyklar, data från uppkopplade cyklar och hjälmar, kläder och produkter som gör cyklingen tryggare och säkrare. Cycleurope berättade om elcyklingens utveckling i Europa på webbinariet under Cykelns dag. I samband med en tv-sänd konferens i Motala bildades ett branschråd som vill verka för minskade cykelstölder och säker/trygg/tillgänglig cykelparkering. Samma dag hölls en konferens om barns lek och rörelse på cykel och säker cykelträning på landsväg där de sektorerna presenterades tillsammans med aktuell forskning.

2.3.7. Internationellt

Cycling Industries Europe, CIE, är cykelindustrins sammanslutning för att främja cyklingen i Europa. Cykelcentrum deltar som representant för forskningsutförare i Sverige och har under året fått förfrågan om att delta i projekt som handlar om intelligenta transportsystem (ITS) och cykling.

IRAP/CYCLERAPThe International Road Assessment Programme (iRAP) är en internationell paraplyorganisation för trafiksäkerhet som har utvecklat CycleRAP, där Cykelcentrum finns representerat. CycleRAP ska förbättra cykelrelaterad resurshantering och underhållsplanering, stödja investeringsprioriteringar och planering för cykel samt ta fram nyckelfaktorer för säkerhet och följa upp utfallet över tid. Cykelcentrums/VTI:s roll i det arbetet är att ta fram ett svenskt CycleRAP. CycleRAP är (som det mer kända säkerhetsrankningssystemet för bilar, EuroNCAP) ett system för hur en cykelväg eller väg man cyklar på ska få poäng som sen görs om till stjärnor i syfte att visa skillnader i säkerhet.

Cycling Knowledge Europe – Flera andra europeiska länder har inspirerats av svenska Cykelcentrum och det finns motsvarande initiativ i några länder. Under året har de olika aktörerna formerat sig i ett nätverk för att inspirera varandra och driva på utvecklingen ytterligare. I dagsläget (oktober 2022) finns sex medlemmar i nätverket med kunskapscentrum i Danmark, Tyskland, Frankrike, Flandern (i Belgien) och Nederländerna. Nätverket träffas digitalt varannan månad och har bland annat tillsammans föreslagit två programpunkter till Velo-City under 2023 i Leipzig som då även kommer att ha en större inriktning på forskning än tidigare år.

2.4. Regeringsuppdrag om nationellt cykelmål

Under året har Cykelcentrum medverkat i regeringsuppdraget att utarbeta förslag till nationellt mål för ökad andel cykling. I uppdraget ingick att ta fram en målstruktur och föreslå indikatorer och system för uppföljning. Enkelt uttryckt innebär förslaget att cyklandet ska fördubblas till 2035. Mer specifikt har vi föreslagit följande mål, målstruktur och ambitionsnivå:

 • Övergripande mål: Cyklingen i hela Sverige ska öka så att tillgängligheten förbättras, folkhälsan stärks och klimat- och miljöpåverkan minskar.
 • Etappmål 1: Cykelresornas andel av det totala antalet resor i Sverige ska öka till 20 procent år 2030 och till 26 procent år 2035, utan att andelen gång- eller kollektivtrafikresande minskar.
 • Etappmål 2: Cykelresornas andel av den totala reslängden i kilometer i Sverige ska öka till 3 procent till 2035, utan att gång- eller kollektivtrafiken minskar.
 • Delmål 1: Cykelresornas andel av det totala antalet resor i Sverige kortare än 10 km, ska öka till 30 procent år 2030 och till 45 procent år 2035, utan att andelen gång- eller kollektivtrafikresande minskar.
 • Delmål 2: Cykelresornas andel av det totala antalet resor för barn i grundskoleåldern i Sverige ska öka till 40 procent år 2030 och till 50 procent år 2035, utan att andelen gångresor minskar.

Därutöver har vi föreslagit sju indikatorer med tillhörande mått som kan kopplas till ovanstående målförslag.

2.5. Ekonomisk uppföljning

I Tabell 2 ges en sammanställning av upparbetningen av årets anslag till Cykelcentrum till och med den sista september 2022. Redovisningen är uppdelad enligt de huvudaktiviteter (projekt) som ingår i Cykelcentrums verksamhet, där indelningen återspeglar hur vi uppfattat uppdraget för Cykelcentrum. Medan redovisningen av aktiviteter tar vid där föregående slutade (2021-10-31) omfattar den ekonomiska uppföljningen utfallet sedan årsskiftet. Upparbetningen ligger i linje med förväntad förbrukning i förhållande till tidpunkten på året.

HuvudaktivitetPersonalResorÖvrigtTotaltBudget
Ledning, styrning och administration744087531 120
Konferenser och seminarier2661615297650
Samverkan och kompetensutveckling739333775800
Utveckling av teknik/mätmetoder0000124
Rådgivning och kunskapsspridning71708725860
Strategiska satsningar6550,60,9657946
CC Forskarskola36610,8368500
Summa (tkr)3 48821653 5745 000
Tabell 2. Kostnadsutfall och budget för Cykelcentrum från 1 januari – 30 september 2022, fördelat på huvudaktiviteter och kostnadsslag.