Hoppa till innehåll

Årsberättelse 2021

Årsberättelsen är kapitel 2 i vår årsredovisning. Kapitel 1 omfattar en beskrivning av Cykelcentrum och återfinns i pdf-versionen av årsredovisningen.

De tre delar som vi har identifierat som Cykelcentrums grunduppdrag presenteras nedan – långsiktig kunskapsuppbyggnad, samla och sprida kunskap och samverkan med andra aktörer – samt vad vi har åstadkommit inom respektive område under det senaste året.

2.1. Långsiktig kunskapsuppbyggnad

Cykelcentrums bidrag till den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden siktar bland annat in sig på ett ökat antal cykeldoktorander. En doktorand som idag delfinansieras av VTI och är anknuten till Cykelcentrum har nu blivit beviljad fortsatt finansiering av Trafikverket t.o.m. februari 2024, för projektet ”Cykelvägars nedbrytning”. Han kan därmed slutföra sina forskarstudier.

En av målsättningarna med Cykelcentrums strategiska satsningar (se avsnitt 2.2.4) är att skapa en grund för större satsningar på strategiskt viktiga forskningsområden och därmed bidra till långsiktig kunskapsuppbyggnad inom dessa. Ett sådant område är cykellogistik där ett större projekt nu beviljats finansiering från Trafikverket med möjlighet att rekrytera ännu en cykeldoktorand till Cykelcentrum/VTI. Doktoranden kommer att vara inskriven vid Trafik och väg vid Lunds Tekniska Högskola.

2.1.1. Doktorandnätverk

För alla befintliga cykeldoktorander och deras handledare vid lärosäten runt om i landet har Cykelcentrum etablerat ett doktorandnätverk. Syftet med doktorandnätverket är att erbjuda en nationell plattform för kunskapsutbyte och samverkan. Med en gemensam samarbetsyta och regelbundna nätverksträffar, erbjuds medlemmarna en möjlighet att träffas över disciplingränser och ta del av varandras kompetens och kontaktnät. Under det senaste året har doktorandnätverket, som startades upp i slutet av 2019, utvecklats och antalet deltagare har ökat sedan starten. I skrivandet stund omfattar nätverket 32 doktorander och handledare, varav 5 från grannländerna Danmark och Norge. Det är dock färre än förra året eftersom flera doktorander har blivit färdiga och de har ännu inte ersatts av nya.

Följande lärosäten har anslutit sig hittills: Chalmers, Gymnastik- och Idrottshögskolan, Göteborgs universitet/Sahlgrenska Akademin, Karolinska Institutet, KTH, Linköpings universitet, Lunds universitet, Luleå tekniska universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Högskolan Dalarna, Sveriges Lantbruksuniversitet, samt IT-universitetet i Köpenhamn, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (vars doktorand blev klar i september 2021) och Danmarks Tekniske Universitet (där en av doktoranderna blev färdig under hösten 2020 och istället har valt att delta i vårt nätverk för seniora cykelforskare. Se 2.3.1). Nätverket är öppet för alla doktorander och handledare med cykling som tillämpning och vi vill samla så många vi kan av landets alla cykeldoktorander. Hittills har två nätverksträffar anordnats per halvår. Alla möten har varit digitala det senaste året.

2.2. Samla och sprida kunskap

På samma sätt som för förra årets redovisning, 2020, har perioden för 2021 års redovisning påverkats av pandemin, då flera konferenser, fysiska möten och resor har strukits från agendan och istället ställts om till resfria möten och webbinarier.

2.2.1. Konferenser, webbinarier och andra publika event

Eftersom denna årsredovisning tar vid där föregående slutade, finns även aktiviteter från slutet av 2020 med i sammanställningen nedan. Cykelcentrums egna webbinarier finns dessutom inspelade och är tillgängliga på vår hemsida. Förutom nedanstående event har vi bistått Lunds universitet med arrangemanget av International Cycling Safety Conference 2020 som skulle ägt rum i Lund förra hösten men flyttades fram på grund av pandemin och nu kommer att gå av stapeln den 10–12 november, som ett webbinarium. Cykelcentrum har under året medverkat i planeringen av konferensen och i hanteringen av artiklar till en ”special issue” om cykelsäkerhet i den vetenskapliga tidskriften Accident Analysis and Prevention.

 • Webbinarium i samarbete med SAFERWe share the space – bicyclists and motor
  vehicles interacting; challenges and solutions
  , 4 november 2020. 91 anmälda.
 • Istället för den planerade International Cycling Safety Conference 2020 som flyttades fram
  till hösten 2021 (se ovan), hölls en ”special session” om singelolyckor den 5 november, i form
  av ett webbinarium. Cykelcentrum medverkade bland annat genom att Anna Niska höll ett
  föredrag om ”Single Bicycle Crashes and Infrastructure Maintenance”.
 • Med anledning av att Transportforum 13–14 januari 2021 blev helt digitalt arrangerade Cykelcentrum inget separat evenemang, som tidigare år. Däremot fanns två sessioner med cykeltema och även några presentationer med cykelrelevans i andra sessioner.
 • Webbinarium i samarbete med Vätternrundan och Folksam – Cyklister är mjuka, skyltar är hårda med ca 40 anmälda. Webbinariet avhandlade det systematiska säkerhetsarbete arrangör, myndigheter och forskare gjort för att motionsloppet runt Vättern ska bli både säkrare och tryggare för deltagare, funktionärer och ordinarie trafik.
 • Cykelkonferensen 26–27 maj, arrangerad av SKR och Trafikverket, i år digitalt – Cykelcentrum bidrog både genom Jones Karlström, som presenterade det strategiska projektet ”Cyklingens bidrag till att uppfylla målen i Agenda 2030” och med eget digitalt ”eftersnack” och ”fikasnack” båda dagarna.
 • Cykelcentrums webbinarium – Godscyklar – möjligheter och utmaningar med leveranser i städer, 12 april, hölls digitalt. Två forskare från VTI, Niklas Arvidsson och Karolina Isacsson, redogjorde först för ”kunskapsläget om godscykling och logistik med hjälp av cykeln”. Därefter presenterade väghållare och tillverkare ”Behov, möjligheter och utmaningar med citylogistik för kommuner och utveckling av godscykeln”. Slutligen redogjorde två logistikföretag för ”Logistik i praktiken”. 83 anmälda.
 • Cykelcentrums webbinarium på Cykelns dag 3 juni – Hur får vi fler att börja cykla? – Cykelcentrums bidrag till Cykelns dag var både välbesökt och uppskattat. Deltagarna fick lyssna på, diskutera med och ställa frågor till våra presentatörer – forskare, representanter från kommuner, Trafikverket, cykelturismbranschen och cykelorganisationer – utifrån två teman: kampanjer och cykelturism. 104 anmälda.
 • Det danska sekretariatet för supercykelstier arrangerade inom projektet Greater Copenhagen ett webbinarium den 21 september Cycling for green economic growth – the potentials for regional cycle planning. Cykelcentrum medverkade genom att Anna Niska höll ett inlägg och ingick i en expertpanel.
 • 5th Cycling Research Board Annual Meeting, 13–15 oktober Köpenhamn – Cykelcentrum representerades av Anna Niska, som dels presenterade ”Why Sweden has a bicycle research center – successes and challenges”, dels var opponent vid presentationen ”Exploring academic cycling research” samt medverkade i konferensens avslutande paneldiskussion och Jones Karlström som var ordförande för sessionen ”Data collection methods” och även medverkade i konferensens programkommitté. Flera forskare och doktorander i våra nätverk deltog också och presenterade sina projekt.

2.2.2. Rådgivning och kunskapsspridning

En av Cykelcentrums viktigaste uppgifter är att samla och sprida forskningsresultat. Det gör vi i dagsläget dels via vår hemsida, som varit i drift sedan början av 2018, dels via vårt nyhetsbrev. Men vi gör det även via våra webbinarier, nätverk och kontakter med olika forum där vi bidrar i diskussioner och svarar på frågor.

Hemsidan

Hemsidan uppdateras kontinuerligt med relevant information. Förutom beskrivning av centret finns ett nyhetsflöde med cykelrelaterade nyheter samt ett kalendarium som listar kommande evenemang, både centrets egna och andras webbinarier, konferenser, workshops, kurser med mera. Där presenteras också aktuella publikationer och länkar till databaser där det går att söka vidare efter litteratur. Vi har även inlett en serie forskarpresentationer – Cykelforskare i fokus8 – där vi presenterar seniora cykelforskare från vårt nationella nätverk. Det är ett sätt att ytterligare synliggöra cykelforskare och deras arbete.

Sedan start har vi haft ca 40 5309 besökare på hemsidan, se månadsvis statistik för de senaste tre åren i Tabell 1 nedan. Vi konstaterar att antalet besökare ökar stadigt, vilket vi tar som ett tecken på att fler och fler anser att vi erbjuder relevant information.

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDecTotalt
20182891 1854635595381945805636947674046 236
20198264796736427946412546575395695784787 130
20208428419297761 6279383896909721 6351 7581 01712 414
20219875911 4381 1343 5183 6274636999521 34114 750
Tabell 1. Besöksstatistik för cykelcentrum.vti.se sedan invigningen i mars 2018. Siffrorna visar på en stadig ökning från år till år. Markeringen för juni 2021 visar den högsta besökssiffran sedan start. Vi arrangerade då ett välbesökt webbinarium på Cykelns dag. Under februari i år låg vår hemsida nere under flera veckor. Källa: Jetpack 2021-10-28.

Nyhetsbrev

Motsvarande information, om nya publikationer, kunskapshöjande aktiviteter inom cykelområdet och andra relevanta nyheter sprids också via Cykelcentrums nyhetsbrev som kommer ut med 5–10 nummer per år. Nyhetsbrevet skickas till alla som anmält sig som prenumeranter på hemsidan eller i samband med aktiviteter som Cykelcentrum genomfört. I dagsläget når nyhetsbrevet ca 565 prenumeranter. Där ingår 32 medlemmar i vårt nätverk med cykeldoktorander och deras handledare samt vårt nätverk med 23 seniora cykelforskare. Prenumeranterna finns dessutom hos konsulter, kommuner, universitet, myndigheter, regioner, försäkringsbolag, intresseföreningar, forskningsinstitut, kollektivtrafikbolag, tillverkare och privatpersoner. De flesta av prenumeranterna är från Sverige men vi har även utländska prenumeranter, främst från Norden men även från Österrike, Storbritannien, Irland, Italien, Belgien, Schweiz, Spanien och till och med i USA.

Glädjande är att många också tycks läsa nyhetsbreven på hemsidan. Vi har både hög öppningsfrekvens (40–50 %) och klickfrekvens (ca 30–40 %) vilket visar att det finns ett stort intresse för det vi gör. Öppningsfrekvens är andel som inte enbart har läst förhandsvisningen, utan antingen sparat ner bilder eller dubbelklickat för att öppna nyhetsbrevet. Bra öppningsfrekvens är 20–25 % (Rule.se 2019-12-13). Klickfrekvens är andel som har klickat på någon eller flera av länkarna i nyhetsbrevet. Medelvärdet för klickfrekvens på europeisk nivå är ca 3,7 % (Get a Newsletter 2017-08-28).

Övrig kunskapsspridning

För att ytterligare sprida kunskap, och bidra till att forskningsresultat får en större tillämpning, medverkar Cykelcentrum också vid utbildningar och liknande. Men på grund av pandemin har flera aktiviteter tvingats ställa in. VTI-forskare har däremot deltagit vid Cykelcentrums nätverksträffar online med cykeldoktorander och handledare och presenterat sina respektive forskningsområden, något som har varit uppskattat. Därutöver jobbar vi med rådgivning och försöker i möjligaste mån involvera branschen i konkreta forskningsprojekt.

2.2.3. Digital utbildningsplattform cykelforskning

I Cykelcentrums uppdrag ingår också att stärka kompetensen inom branschen. För att ytterligare kunna utveckla den verksamheten, sökte vi återigen medel från FORMAS kommunikationsutlysning 2021 och blev denna gång beviljade finansiering. Projektet startar under hösten 2021. Projektet syftar till att utveckla en lärplattform där vi ska samla olika forskningsresultat i vårt nätverk och anpassa till de tänkta målgrupperna. Vår tanke är att med en blandning av bl.a. inspelade föreläsningar och videomöten (med möjlighet till diskussion och inlämningsuppgifter) erbjuda trafikoch samhällsplanerare på olika nivåer, politiker på kommunal, regional och nationell nivå samt handläggare hos olika forskningsfinansiärer möjlighet att hålla sig informerade om vad som händer inom cykelrelaterad forskning och underlätta deras dagliga arbete. Poängen är också att formatet ska vara webbaserat och därför kostnadseffektivt både för arrangören och deltagarna och lättillgängligt oavsett var i landet man är stationerad samt oberoende av fysiska eller ekonomiska förutsättningar.

Högre kompetens inom cykelområdet skulle i sin tur förbättra beslut inom hållbart samhällsbyggande, bidra till ökad och säker cykling, ökad trafiksäkerhet, ökad folkhälsa, minskade livsstilssjukdomar med mera, kort sagt att nå flera av hållbarhetsmålen. I projektet planerar vi att samverka inom våra nätverk med forskare inom ett brett spektrum av områden, för att stärka både grund- och doktorandutbildningarna med cykelrelaterade kurser, för att på det viset säkra och stärka kompetensen hos olika yrkeskategorier i samhället redan från början av deras respektive karriärer. Vi ser därför projektet som ett ”nyckelprojekt” som skulle möjliggöra en snabbare utveckling på området.

2.2.4. Strategiska satsningar

Vi utför vårt uppdrag inom Cykelcentrum genom att initiera och genomföra satsningar av strategisk betydelse. Det kan handla om kunskapssammanställningar, omvärldsanalyser eller forskningsstudier som anses vara av vikt för den fortsatta utvecklingen inom området, men där en extern finansiering inte är möjlig för tillfället. Målet är att kunskapssammanställningen eller forskningsstudien antingen ska generera en eller flera större ansökningar för utveckling inom områden där kunskapsfronten bedöms kunna flyttas fram, alternativt motivera varför vidare fördjupningar inom området inte bör göras. Resultatet ska sammanställas i en granskad rapport. För närvarande pågår, eller slutförs, följande strategiska satsningar:

 • Cyklingens koppling till Agenda 2030 – Systemtänkande i transportsektorn, av Jones Karlström och Anna Niska
 • Cykelstabilitet och andra cykel(fordons)specifika forskningsfrågor, av Fredrik Bruzelius och Mattias Hjort.
 • Cykeldata – En översikt av data tillgänglig för cykelforskning i Sverige, av Lina Nordin.
 • Cykling på landsväg, av Katja Kircher, Henriette Wallén Warner och Sonja Forward.
 • Cykeln som möjliggörare för ökad tillgänglighet, av Lena Levin och Jonna Nyberg.

2.2.5. Examensarbeten

Cykelcentrum erbjuder våra nätverk att annonsera och förmedla kontakter och uppslag till examensarbeten med koppling till cykling. I mån av tid erbjuder vi även handledning. Under året har ett examensarbete handletts, ”Brunnars påverkan på cyklisters körbeteende”, skrivet av två studenter på KTH.

2.3. Samverkan med andra aktörer

Vad gäller samverkan ser vi ett behov av samarbetsytor för excellent och innovativ cykelforskning i Sverige. Därför har vi initierat och leder ett doktorandnätverk (se avsnitt 2.1.1) samt ett nätverk för seniora cykelforskare. Vi ser också ett behov av att både upprätta nya och bibehålla gamla samarbetsformer med problemägare och samarbetsparter på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Det gör vi genom att delta och samverka i olika konstellationer, som vi beskriver nedan.

2.3.1. Forskarnätverk

Frågan om ett nätverk för seniora cykelforskare dök upp när en doktorand, som just blivit klar, undrade om hen fick vara kvar i doktorandnätverket eftersom det var det bästa nätverket som stod till buds. Vi tänkte då att det kan finnas ett värde i att erbjuda ett forum även för seniora forskare, även de som inte är handledare åt någon doktorand och därigenom inte har något nätverk idag med andra cykelforskare. I dagsläget är 23 forskare registrerade. En första nätverksträff hölls via Teams den 22 juni där förväntningar, önskemål, idéer och former för nätverket diskuterades. Det beslutades då att forskarnätverket ska ha två träffar per år – en fysisk träff i januari i samband med Transportforum och en digital träff. Därutöver planerar vi att erbjuda vissa gemensamma aktiviteter tillsammans med doktorandnätverket.

2.3.2. Nationella cykelrådet

I november 2020 blev Cykelcentrum del av Nationella cykelrådet. Redan tidigare har VTI deltagit som myndighet, men från och med då deltar även representanter från Cykelcentrum i det gemensamma arbetet, genom att både föreståndare Anna Niska och biträdande föreståndare Jones Karlström deltar. Både Nationella cykelrådet och Cykelcentrum ser det som en naturlig och positiv utveckling med möjlighet till synergier och att uppdragen både kompletterar och berikar varandra.

Rådet är ett forum för samverkan inom det nationella arbetet med ökad och säker cykling. I det ingår följande organisationer förutom Cykelcentrum: Boverket, Cykelfrämjandet, Folkhälsomyndigheten, Göteborgs Stad, Linköpings kommun, Naturvårdsverket, representanter från nätverket KOMEXP, Svensk cykling, Sveriges kommuner och regioner, Transportstyrelsen, samt VTI. Rådet leds av Trafikverket och det finns ett stort engagemang i arbetet och ett fokus på cykel som eget färdsätt. Exempelvis tar rådet fram ett nationellt cykelbokslut vartannat år och övriga år publiceras en temarapport.

2.3.3. Svenska Cykelstäder

Svenska Cykelstäder är en förening av kommuner och regioner som målmedvetet arbetar för ökad, bättre och säkrare cykling. Ordinarie medlemmar är 35 svenska kommuner och 6 regioner som vill göra vardagscyklingen mer attraktiv. Föreningen stöds av 7 associerade medlemmar däribland Cykelcentrum/VTI. Vi deltar i föreningens digitala forum där vi svarar på frågor som berör områden där det finns relevant forskning och ibland i deras fysiska nätverksträffar. Vi delar även information om varandras evenemang i våra respektive kanaler.

2.3.4. Regering och riksdag

Under året har vi inom Cykelcentrum samverkat med regering och riksdag, bland annat genom att ta emot studiebesök från ledamöter i trafikutskottet. Vi bidrar även med inspel till regeringsuppdrag både de som VTI ansvarar för och de som tilldelats andra myndigheter. Vi medverkar också vid träffar med Riksdagens cykelnätverk.

2.3.5. Regionerna

Inom Cykelcentrum samarbetar vi också med regionerna i cykelfrågor. Bland annat har Cykelcentrum medverkat i arbetet med en handlingsplan för en grön omställning i Greater Copenhagen (Öresundsregionen) där cykling utgör en viktig del. Cykelcentrum/VTI har också blivit upphandlade av Göteborgsregionen och Viken Fylkekommune i Norge för att genomföra en kunskapssammanställning i en förstudie om snabbcykelstråk/cykelexpressrutter. Kunskapen hos transportaktörer ska lyftas angående pågående arbeten med snabbcykelstråk/ cykelexpressrutter och vilka behov, utmaningar och kunskapsluckor som finns inom fältet. Projektet finansieras med stöd av europeiska regionala utvecklingsfonden (Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak). Förhoppningen med projektet är att kunna sprida kunskap som kan bidra till mer och förbättrad regional cykling i Sverige.

2.3.6. Branschkontakter

I dialog med Cykelbranschen ser vi på möjligheter till gemensamma projekt. Vi informerar om aktuell forskning och vi får inspel om vilken ny kunskap som behövs från branschen. Bland annat diskuteras lastcyklar, data från uppkopplade cyklar och hjälmar, kläder och produkter som gör cyklingen tryggare och säkrare. Cykelcentrum har, som nämnts ovan, med hjälp av branschen genomfört ett webbinarium på temat lastcyklar. Vi har även tillsammans med SAFER fördjupat utväxlingen av kunskap med den svenska cykeltillverkaren Cycleurope. Ytterligare ett gemensamt möte är inplanerat under året med besök på cykelfabriken och deras utvecklingsavdelning i Varberg.

2.3.7. Internationellt

Cycling Industries Europe, CIE, är cykelindustrins sammanslutning för att främja cyklingen i Europa och övriga världen. Cykelcentrum deltar för att som svenskt forskningsinstitut även ha en koppling till och fånga upp branschens och övriga Europas frågeställningar och ambitioner.

IRAP/CYCLERAPThe International Road Assessment Programme (iRAP) är en internationell paraplyorganisation för trafiksäkerhet som har utvecklat CycleRAP, där Cykelcentrum finns representerat. CycleRAP ska förbättra cykelrelaterad resurshantering och underhållsplanering, stödja investeringsprioriteringar och planering för cykel samt ta fram nyckelfaktorer för säkerhet och följa upp utfallet över tid. Cykelcentrum/VTI:s roll i det arbetet är att ta fram ett svenskt CycleRAP. CycleRAP är (som det mer kända säkerhetsrankningssystemet för bilar, EuroNCAP) ett system för hur en cykelväg eller väg man cyklar på ska få poäng som sen görs om till stjärnor i syfte att visa skillnader i säkerhet. Under 2021 har vi börjat titta på landsvägscykling och addera kvalitéerna framkomlighet och underhåll. Under 2022 kommer vi involvera flera och även se på tätort.

2.4. Ekonomisk uppföljning

I Tabell 2 ges en sammanställning av upparbetningen av årets anslag till Cykelcentrum till och med den sista september 2021. Redovisningen är uppdelad enligt de huvudaktiviteter (projekt) som ingår i Cykelcentrums verksamhet, där indelningen återspeglar hur vi uppfattat uppdraget för Cykelcentrum. Upparbetningen ligger i linje med förväntad förbrukning i förhållande till tidpunkten på året.

HuvudaktivitetPersonalResorÖvrigtTotaltBudget
Ledning, styrning och administration8340,5418761 150
Konferenser och seminarier3661,516384650
Samverkan och kompetensutveckling773020793950
Utveckling av teknik/mätmetoder152038190200
Rådgivning och kunskapsspridning54208549650
Strategiska satsningar849008491 400
Summa (tkr):3 51521233 6405 000
Tabell 2. Kostnadsutfall och budget för Cykelcentrum från 1 januari – 30 september 2021, fördelat på huvudaktiviteter och kostnadsslag.