Om Cykelcentrum

Vid årsskiftet 2017/2018 fick VTI i uppdrag av regeringen att vara administrativ värd för Sveriges nya nationella kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling. Satsningen uppgår till 5 miljoner kronor per år under perioden 2018–2021. Som administrativ värd ska VTI tillsammans med andra forskare, intresseorganisationer, myndigheter, infrastrukturhållare med flera utveckla cyklingens roll i Sverige för att bidra till ett hållbart samhälle med hög livskvalitet i hela landet.

Cykelcentrum ska arbeta för att öka det tvärvetenskapliga samarbetet och knyta forskningen närmare till de problem som olika aktörer, till exempel kommunerna, har i sin strävan att göra det enklare och säkrare att cykla.

I Cykelcentrums uppgifter ingår även att säkra en långsiktig kunskapsuppbyggnad inom cykelområdet, till exempel genom att etablera doktorandprogram, verka för att kunskapen förmedlas på universitets- och högskoleutbildningar samt anordna utbildningar för verksamma i branschen. En central uppgift för cykelcentrumet är också att samla och sprida kunskap, till exempel genom kunskapssammanställningar, webbportaler och seminarier.

Anna Niska är föreståndare för Cykelcentrum och Jones Karlström är biträdande föreståndare.