Hoppa till innehåll

Publikationer

Här presenteras ett urval publikationer inom cykelområdet – i ordningen nyast överst – inom kategorierna VTI rapporter, VTI notat, konferensbidrag, artiklar samt övriga publikationer. Vill du få en mer heltäckande bild hänvisar vi till sökningar i databaserna på sidan Länkar, eller kontakta VTI:s bibliotek.

VTI RAPPORTER

Krav på belagda väg-, cykel- och gångbanors friktionsegenskaper vid barmarksförhållanden: Underlag och rekommendationer – VTI rapport 980

Läs mer

Sjögren, Leif; Niska, Anna; Hjort, Mattias; Andrén, Peter

Syftet med denna rapport är att ge Transportstyrelsen underlag och rekommendationer för beslut på krav av tillräckligt väggrepp och friktion. I och med Transportstyrelsens utökade bemyndigande att föreskriva om tekniska egenskapskrav för vägar och gator behövs ett uppdaterat underlag om läget. Kravet ska gälla för nya vägar, det vill säga vid trafikpåsläpp. I vägar inbegrips alla belagda vägar inklusive gång- och cykelvägar. Även vägar som inte är statligt kontrollerade ingår, till exempel kommunala vägar.

I rapporten redovisas en sammanfattning av befintliga underlag för gällande krav och gränsvärden, historisk tillbakablick, omvärldsbevakning och faktorer att ta hänsyn till samt rekommendationer för mätmetod, mått och gränsvärden med hänsyn till konsekvenser och genomförbarhet. Man kan konstatera att det ofta saknas evidensbaserat underlag för gällande regler och gränsvärden. Däckvägfriktion är en komplicerad egenskap som är svår att mäta då den beror på så många faktorer. Rekommendationerna blir därför ofta att använda gällande metoder och gränsvärden. För bilvägar föreslås att fortsatt använda skiddometerprincipen och SFT (Surface Friction Tester) med specifikationer enligt tidigare standard. För vägmarkeringar föreslås att använda SFT där det går, annars PFT (Portabel Friction Tester) och för gång- och cykelvägar föreslås att använda PFT. Som gränsvärden rekommenderas att använda 0,50 vid 70 km/h (som tidigare). Från jämförande mätningarna kan man konstatera att 0,55 vid mäthastigheten 40 km/h motsvaras av 0,50 vid 70 km/h. Vidare pekar mätningar på att PFT och SFT mätdata direkt kan ersätta varandra med vissa förbehåll. För att kontrollera väggreppet ännu bättre är det rimligt att ställa krav på makrotexturen, som ett komplement till friktionsmätningen vid högre tillåtna farter, till exempel över 70 km/h.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-15336

Att sänka cyklisters hastighet på cykelbanor: acceptans, konsekvenser och förutsättningar – VTI rapport 1027

Läs mer

Stigell, Erik; Niska, Anna; Collander, Cristoffer; Eriksson, Jenny; Nilsson, Annika

Syftet med projektet var att öka kunskapen om hur hastighetssänkande åtgärder på cykelvägar kan användas och vilka effekter de kan ha. För att uppnå målen om god tillgänglighet och ökad cykling bör cyklister erbjudas en hög reshastighet. Situationer där det är motiverat att begränsa cyklisters punkthastighet är vid dålig sikt, i anslutning till vägarbeten, på gångytor eller cykelbanor förbi t.ex. skolor. Fasta hinder, ojämnheter, avsmalningar eller skarpa kurvor för att begränsa cyklisters hastighet bör inte användas eftersom de bidrar till högre olycks- och skaderisk. Via Trafikförordningen är cyklisters hastighet redan reglerad med regler som är generella för alla fordon och vägar.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-14808

GoMate – Diversifierad elfordonspool för den förtätade staden – VTI rapport 1013, 2019

Läs mer

Aretun, Åsa; Berg, Jessica; Henriksson, Malin m.fl.

Förtätning av innerstäder är en pågående stadsbyggnadstrend med syftet att skapa attraktiva och hållbara stadsmiljöer, där bilen tar mindre plats till förmån för mer miljöanpassade, yt- och energieffektiva färdmedel: gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Med ökad befolkningstäthet i innerstäder följer ett gott utbud av service och aktiviteter i närmiljön. Samtidigt är många målpunkter som arbetsplatser, handel, sport- och fritidsaktiviteter lokaliserade i bilanpassade lägen utanför innerstaden. Vägnäten i och omkring innerstäder är hårt belastade. Små ökningar av biltrafik leder till betydande problem med trängsel, buller och försämrad luftkvalitet. Det är därför viktigt att förtätning följs av betydande insatser för minskad bilanvändning. I GoMate-projektet har diversifierad elfordonspool vid boendet testats: pool bestående av elcyklar, elassisterade lådcyklar och elbilar. Demonstrationer i två förtätningsområden i Jönköpings stad – en mindre i området Strandängen och en större i Munksjöstaden – har genomförts och utforskats genom olika delstudier och metodupplägg.

Det övergripande syftet med projektet har varit att undersöka om och i vilken utsträckning som en diversifierad elfordonspool kan bidra till minskad bilanvändning till förmån för användning av mer hållbara mobilitetslösningar. Resultaten visar att en diversifierad elfordonspool har potential att minska bilanvändningen. Det är framförallt elcykel som ersätter bilresor till vardags vid t.ex. arbetspendling. Detta betyder att den egna bilen används mer sällan, vilket på längre sikt kan leda till minskat bilinnehav till förmån för nyttjande av biltjänster. Det som utmärker bilpoolsanvändare är just inget eller lågt bilinnehav och att de nyttjar bil sällan; på kvällar och helger. Elcykeltjänster fyller således nischen vardagsresor medan elbilstjänster fyller nischen sällanresor.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-13972

Cykelturism: En litteratursammanställning och omvärldsanalys – VTI rapport 1014, 2019

Läs mer

Stave, Christina; Andersson, Jan

Studien inleds med en första del som avser kartläggningar, utredningar och strategier, följt av certifiering av cykelleder. Den andra delen avser olika forskningsområden:

  • infrastruktur, transporter, säkerhet och mätning
  • cykelturismens ekonomi och företagande
  • resenärens efterfrågan, attityder och beteende
  • cykelturism för hälsa och välmående
  • cykelturism för träning och sport
  • cykelturism och hållbarhet

Slutligen följer en geografisk orientering om cykelturismen i Sverige och andra länder. Resultaten visade på ett antal behov av praktisk karaktär som listas i rapporten samt följande exempel på forskningsbehov: Utveckling av mät- och utvärderingsmetoder för specifika frågeställningar, högre kvalité på studier om cykelturism, kvalitativa såväl som kvantitativa angreppssätt, finansiering av studier med forskningsmål, tillgång till statistik specifikt för cykelturism, kartläggning av olika grupper av cykelturisters behov, cykelturism och social hållbarhet, hälsoeffekter (fysiska och psykologiska) av cykelturism, beteendeförändring för ökad cykling genom fritidscykling, cykelturism och miljömedvetande i transporter till/från destinationer, samt slutligen mer engelskspråkig litteratur.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-13992

En transportmodell med fokus på cykeltrafik: modellutveckling och scenarioanalyser – VTI rapport 1007, 2019

Läs mer

Liu, Chengxi; Kristoffersson, Ida; m.fl

Ökad andel resor med hållbara färdmedel är en förutsättning för att kombinera fortsatt tillväxt med minskad resursförbrukning och miljöpåverkan. I många europeiska städer har cykel blivit ett alltmer populärt färdmedel under de senaste decennierna. Dagens storskaliga transportmodeller, som utgör viktiga verktyg för utvärderingar och samhällsekonomiska analyser, är dock oftast fokuserade på modellering av resor med bil eller kollektivtrafik. Den här rapporten presenterar en tur-baserad transportmodell med syfte att bättre modellera cykelresor. Nyheterna i denna modell är bland annat ett detaljerat cykelnät som innehåller mer än 200 000 länkar och att modellen nyttjar en mer detaljerad zonindelning.

Sopsaltning av cykelvägar i teori och praktik: erfarenheter från utvärderingar i svenska kommuner – VTI rapport 1005, 2019  

Läs mer

Niska, Anna; Blomqvist, Göran

För att främja ett ökat cyklande och minska antalet singelolyckor, krävs en bra vinterväghållning av cykelvägar. För snöröjning och halkbekämpning av cykelvägar används traditionellt sett plogning och sandning. En alternativ metod som blivit alltmer etablerad under senare år, är ”sopsaltmetoden”. Den innebär att en roterande sopvals används för snöröjning och att saltlösning, torrt eller befuktat salt används för halkbekämpning. Linköpings kommun var först ut med sopsaltning av cykelvägar redan 1999. Idag pågår försök från Umeå i norr till Malmö i söder med en stor variation av utrustningar och strategier.

VTI har sedan vintern 2013/14 utvärderat metodens tillämpning på cykelstråk i Stockholm. I det här projektet har tidigare utvärderingar kompletterats med detaljerade fältstudier på utvalda cykelvägar i Linköping och Stockholm samt vetenskapliga teorier och praktiska erfarenheter från ett flertal kommuner.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-13705

Varför väljer cyklister att cykla alkoholpåverkade?: En enkätstudie – VTI rapport 999, 2019

Läs mer

Wallén Warner, Henriette; Sörensen, Gunilla

Alkoholpåverkan tycks vara en starkt bidragande orsak till att cyklister omkommer eller skadas svårt i trafiken. Trots det finns i dagsläget relativt lite kunskap om människors syn på alkoholpåverkad cykling. Syftet med denna enkätstudie var därför att undersöka hur föreställningarna som, enligt theory of planned behaviour (TPB), ligger till grund för attityd, subjektiv norm och upplevd kontroll påverkar beslutet att cykla alkoholpåverkad.

Om man främst är intresserad av att förutsäga cyklisters beslut att cykla alkoholpåverkade bör man fokusera på attityd, subjektiv norm och upplevd kontroll. Om man däremot vill förstå varför cyklister väljer att cykla alkoholpåverkade bör man istället fokusera på de bakomliggande föreställningarna.

Resultaten visar vidare att kampanjer som utmanar cyklisters föreställning om hur trevligt det är att cykla hem, trots att de är alkoholpåverkade, och/eller som uppmanar cyklister att lämna cykeln hemma i samband med festliga tillfällen, där alkohol kan förväntas förekomma, bör ha potential att minska förekomsten av alkoholpåverkad cykling. Dessa kampanjer bör då rikta sig till specifika grupper, med hög förekomst av alkoholpåverkad cykling, snarare än till cyklister i allmänhet. Även förbättrad kollektivtrafik förefaller ha potential att minska alkoholpåverkad cykling.
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-13896

Cykelvägars friktion: mätningar i fält i jämförelse med cykeldäcks friktion på olika underlag i VTI:s däckprovningsanläggning – VTI rapport 993, 2018  

Läs mer

Niska, Anna; Blomqvist, Göran; Hjort, Mattias

Halka är en vanlig orsak till att cyklister skadas allvarlig i trafiken. Varken kravställning eller föreskrivna mätmetoder gällande friktion på cykelvägar har utgått ifrån cykeltrafiken. Det behövs därför en ökad kunskap om cykeldäcks friktionsegenskaper och det väggrepp som kan fås med en cykel på en cykelväg under olika förhållanden. I det här projektet har vi sammanställt mätningar med VTI:s portabla friktionsmätare, PFT, på cykelvägar med en mängd olika underlag. För att relatera de med PFT:n uppmätta friktionsvärdena till den friktion som ett cykeldäck presterar, har vi även gjort jämförande mätningar med cykeldäck i VTI:s stationära däckprovningsanläggning.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-13451

En modell för säker cykling (A model for safe cycling) – VTI rapport 979, 2018  

Läs mer

Wallén Warner, Henriette; Niska, Anna; Forward, Sonja; Björklund, Gunilla; Eriksson, Jenny; Kircher, Katja; Patten, Christopher; Gustafsson, Susanne; Nygårdhs, Sara

En stark forskningsmiljö inom området hjulburna oskyddade trafikanter är att öka kunskapen om hjulburna oskyddade trafikanter och deras speciella förutsättningar i trafikmiljön för att på sikt kunna bidra till att nå det nationella hänsynsmålet med fokus på säkerhet. Syftet med denna modellrapport är att sammanfatta resultat och föreslagna åtgärder från de övriga åtta projekten inom ramen för forskningsprogrammet, men även från tidigare forskning och andra programövergripande aktiviteter, i en modell för säker cykling.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-13236

Cykelcentrum för långsiktighet och excellens: redovisning av regeringsuppdrag (A Swedish national cycling research centre for endurance and excellence : a government assignment) – VTI rapport 973, 2018  

Läs mer

Niska, Anna

Forskning och ny kunskap är en viktig del i att uppnå regeringens mål om en ökad och säker cykeltrafik som bidrar till ett hållbart samhälle med hög livskvalitet i hela landet. VTI har därför haft i uppdrag att sammanställa och analysera de behov som finns inom cykelforskningen samt att se över hur cykelforskningen i Sverige kan samordnas och stärkas. Resultaten från uppdraget presenteras i denna rapport.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-13105

Cykling bland barn och unga: en kunskapssammanställning – VTI rapport 958, 2017  

Läs mer

Niska, Anna; Henriksson, Malin; Anund, Anna; Eriksson, Jenny; Ihlström, Jonas; Svedberg, Wanna; Wallén Warner, Henriette; Wehtje, Philip

Cyklandet bland barn och unga har minskat, vilket får negativa effekter på hälsa och barns självständiga mobilitet. VTI har i detta regeringsuppdrag sammanställt kunskap om tänkbara orsaker till detta, baserat på litteraturstudier och kontakter med relevanta aktörer samt analyser av resvanedata och olycksstatisk.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-12690

Mätning av cykeldäcks friktionsegenskaper som underlag för simuleringsstudier – VTI rapport 952, 2018  

Läs mer

Hjort, Mattias och Niska, Anna

I detta projekt har mätningar i VTI:s stationära däckprovningsanläggning utförts med ett cykeldäck på asfaltunderlag i syfte att ta fram slipkurvor som beskriver ett cykeldäcks friktionsegenskaper. Mätresultaten har sedan använts för att ta fram en däckparametrisering för simuleringsändamål.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-13033

Säkerhetseffekten av ökat cyklande: kartläggning av nuläget för att planera för framtiden – VTI rapport 951  

Läs mer

Eriksson, Jenny; Liu, Chengxi; Forward, Sonja; Forsman, Åsa; Niska, Anna; Tapani, Andreas; Wallén Warner, Henriette

Under senare år har cykeln lyfts fram som ett transportmedel med många positiva egenskaper och i nationella strategidokument har det uttryckts en önskan om att cyklingen ska öka. Samtidigt poängteras att säkerheten för cyklister måste bli bättre så att en ökad cykling inte leder till fler skadade och omkomna cyklister. För att klara av att öka cyklandet utan att försämra säkerheten, behövs underlag för att fatta beslut om vilka åtgärder som behöver genomföras. I syfte att studera hur sättet att använda cykeln förändras över tid och hur cyklisters skaderisk påverkas av cykelflöde och trafikmiljön, har tre olika delstudier genomförts i det här projektet.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-12468

Samspel i trafiken: formella och informella regler bland cyklister – VTI rapport 947  

Läs mer

Björklund, Gunilla; Forward, Sonja; Janhäll, Sara; Stave, Christina

Kunskapen om cyklisters beteende i förhållande till trafikregler men också vad som styr samspelet med andra trafikanter är bristfällig och behöver därför förbättras. Syftet med detta projekt var därför att kartlägga och studera samband och underliggande faktorer gällande regelkunskap, regelefterlevnad och informella regler bland cyklister.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-12465

Hjulburna oskyddade trafikanter på landsväg – VTI rapport 946  

Läs mer

Patten, Christopher; Wallén Warner, Henriette; Sörensen, Gunilla

Bakgrunden till denna samling av tre delstudier; 1) Bygdeväg, 2) Hur nära är nära? och 3) Portabla friktionstestare (PFT) för motorcyklar (MC), är att belysa eventuella problem som hjulburna, oskyddade trafikanter har på svenska landsvägar.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-12466

Alkohol och cykling: en multidisciplinär studie – VTI rapport 945  

Läs mer

Wallén Warner, Henriette; Forsman, Åsa; Gustafsson, Susanne; Ihlström, Jonas; Nyberg, Jonna

Trots att tidigare studier visat att alkoholpåverkan kan vara en bidragande faktor vid cykelolyckor finns i dagsläget relativt lite kunskap om alkohol i samband med cykling. Det övergripande syftet med denna studie var därför att öka kunskapen om alkohol i samband med cykling.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-12470

Effektsamband mellan infrastruktur och cykling: en kunskapssammanställning – VTI rapport 944, 2018  

Läs mer

Wehtje, Philip; Andersson, Jan; Niska, Anna

Syftet var att sammanställa befintlig kunskap för hur effektsambanden mellan infrastrukturåtgärder och antalet olyckor och andelen cykling ser ut. Dessutom behövs kunskaper gällande de sekundära effekter som ett ökat cyklande kan ge. De sekundära effekter som studerades i detta projekt är hälsoeffekter samt samhällsekonomiska effekter.

The purpose was to consolidate existing knowledge of the relationships between infrastructure measures and a) number of accidents and b) number of cyclists. Another purpose was to consolidate knowledge regarding the secondary effects that increased cycling can provide. The secondary effects that will be investigated in this project are health effects and economic effects.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-12792

Cyklisters hastigheter: Kartläggning, mätningar och observation – VTI rapport 943  

Läs mer

Eriksson, Jenny; Niska, Anna; Sörensen, Gunilla; Gustafsson, Susanne; Forsman, Åsa

På gång- och cykelvägar blandas många olika trafikanter med skilda hastighetsanspråk. Skillnader i hastighet skulle kunna vara en orsak till brister i samspel trafikanterna emellan och till att incidenter och olyckor uppstår. Syftet med detta projekt är att få ökad kunskap om cyklisters hastigheter på gång- och cykelvägar och förståelse för hur cyklisterna anpassar hastigheten till omgivande trafikanter och trafikmiljö.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-11892

Cyklisters interaktion med extrautrustning, infrastrukturen och andra trafikanter: En semi-kontrollerad fältstudie – VTI rapport 940  

Läs mer

Kircher, Katja; Nygårdhs, Sara; Ihlström, Jonas; Ahlström, Christer

Hur cyklister interagerar med infrastrukturen, och hur de integrerar utförandet av extrauppgifter, hänger ihop med den omgivande trafiksituationen och cyklistens egenskaper.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-11893

Cykelfaktorer som påverkar huvudskador: simulerade omkullkörningar med cykel i VTI:s krocksäkerhetslaboratorium – VTI rapport 931  

Läs mer

Niska, Anna; Wenäll, Jan

I det här projektet har omkullkörningar med cykel simulerats i VTI:s krocksäkerhetslaboratorium. Syftet med den här studien har varit att undersöka hur cykelns utformning och hastighet påverkar skadeutfallet vid en singelolycka samt att se om det är möjligt att studera detta med hjälp av kraschtester.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-11839

Miljökonsekvenser av 2+1-väg: fokusgruppsstudie väg 23 och 47/195 – VTI rapport 871, 2015  

Läs mer

Folkeson, Lennart; Ljungström, Martin

Studien redovisad i denna rapport har som målsättning att bidra till utvecklingen av metodik för att beskriva miljökonsekvenser av 2+1-vägar. Studien har identifierat ett antal miljökonsekvenser som inte alltid uppmärksammas i de miljökonsekvensbeskrivningar som görs inför mittsepareringsprojekt.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-7939

Kan dubbdäck på cykeln minska singelolyckorna? Friktionstester av cykeldäck i VTI:s stationära däckprovningsanläggning – VTI rapport 862  

Läs mer

Hjort, Mattias; Niska, Anna

Syftet med det här projektet har varit att ta fram en metod för att mäta cykeldäcks friktion på is och att genomföra inledande tester. Målet är att med hjälp av den framtagna testmetoden kunna ge oberoende och evidensbaserad information till potentiella vintercyklister om väggreppet på is med ett dubbat cykeldäck i jämförelse med ett odubbat, både vid bromsning respektive i kurvor.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-7938

Statistik över cyklisters olyckor: faktaunderlag till gemensam strategi för säker cykling – VTI rapport 801  

Läs mer

Niska, Anna; Eriksson, Jenny

Under åren 2007−2012 har 153 cyklister omkommit och fler än 44 000 skadat sig så illa i trafiken att de uppsökt akut sjukvård. Av de skadade cyklisterna har 8 400 skadats allvarligt och 1 100 mycket allvarligt. Knappt hälften av de allvarliga skadorna är på armar och axlar. Ungefär 90 % av alla olyckor där cyklister får en allvarlig skada sker i tätort. Åtta av tio har skadats i en singelolycka, lite drygt var tionde i en kollision med motorfordon. Av de dödade cyklisterna har 69 % omkommit i kollision med motorfordon, vanligtvis en personbil. Utifrån analyser av de orsaker som bedöms ligga bakom cykelolyckorna, anses en förbättrad halkbekämpning och vinterdäck till cykeln vara de åtgärder som har störst potential att minska antalet allvarligt skadade cyklister, liksom användning av cykelhjälm och skyddsjacka/-byxor. Andra viktiga åtgärder är borttagande av lösgrus, bra barmarksunderhåll och justering av kantstenar, följt av separerade cykelbanor, säkra cykelöverfarter och att ta bort fasta föremål på och i anslutning av cykelvägen. Många allvarliga skador hos cyklister kan också undvikas genom att åtgärda brister på cykeln och dess utrustning. För att minska antalet omkomna cyklister är de viktigaste insatserna en ökad hjälmanvändning och att förhindra kollisioner med motorfordon eller att minska krockvåldet vid dessa, genom separering, säkra cykelöverfarter, nödbroms och/eller utvändig krockkudde på bilarna och varningssystem i lastbilar för cyklister i ”döda vinkeln”. Analyserna som presenteras i rapporten har utförts på uppdrag av Trafikverket och ingår i det aktörsgemensamma arbetet med att ta fram en strategi för säker cykling.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-6762

Cyklisters singelolyckor – Analys av olycks- och skadedata samt djupintervjuer – VTI rapport 779  

Läs mer

Niska, Anna; Gustafsson, Susanne; Nyberg, Jonna; Eriksson, Jenny

Ungefär en tredjedel av de trafikanter som skrivs in på sjukhus är cyklister och majoriteten av dem har skadats i en singelolycka, dvs. en olycka som inte beror på en kollision med en annan trafikant. Syftet med det här projektet har varit att närmare studera cyklisters singelolyckor för att se hur de kan undvikas eller hur skadeverkningarna av dem kan mildras. Två olika databasmaterial har använts, dels Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor, dels sjukvårdens rapportering i olycksdatabasen Strada. Fokus har varit på dödade och svårt skadade i cyklisters singelolyckor och data för åren 2007–-2011 har analyserats. Därutöver har 32 svårt skadade cyklister intervjuats om den olycka de varit med om. Av alla cyklister som söker akutsjukvård har åtta av tio skadats i en singelolycka och av de svårt skadade har sju av tio skadats i en singelolycka. Dessutom har i snitt fem cyklister dödats varje år i en singelolycka, under den femårsperiod som studerats. Totalt är det 125 cyklister som omkommit dessa år. Av 1 274 svårt skadade cyklister i singelolyckor kan 27 procent relateras till drift och underhåll, 20 procent till vägutformning, 27 procent till cyklistens interaktion med cykeln, 15 procent till cyklistens beteende och tillstånd och 11 procent till samspelet med övriga trafikanter. Äldre åldersgrupper förekommer i större utsträckning än yngre i både dödsolyckorna och i de svåra olyckorna – mer än 40 procent bland de dödade och svårt skadade i cykelsingelolyckor var 65 år eller äldre. De svåra skador som drabbar äldre utmärker sig genom att höftskadorna dominerar. Bland de svårt skadade cyklisterna dominerar annars skallskadorna och enligt djupstudierna var skallskador dödsorsaken i 70 procent av singelolyckorna.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-1859

Vägen till cykelstaden – rapport från forskningsprogrammet CyCity

VTI NOTAT

Metodbeskrivning för handdragen friktionsmätare: bestämning av friktion med en dynamisk mätmetod på cykel- och gångvägar samt vägmarkeringsytor – VTI notat 26-2019

Läs mer
Sjögren, Leif

HFT (handdragen friktionstestare) är ett instrument som mäter och beräknar friktionen när ett bromsat mäthjul skjuts för hand, framåt längs objektet. Principen kallas skiddometerprincipen och finns närmare beskriven i Trafikverket (2015). Mäthjulet ska vara ett luftfyllt mätdäck med en specifik slitbana monterad. Bredden på mätdäckets kontaktyta ska vara ca 35 mm. Andra däck kan vara tillämpliga om de kan visas likvärdiga i jämförande tester. Ett exempel på en HFT är PFT (portabel friktionstestare) som är utvecklad på VTI. PFT har använts under flera år på vägytor, cykelbanor, gångbanor och andra arbetsytor. HFT kan vara ett lämpligt instrument att användas där mäthastigheten inte kan vara hög eller vid svåråtkomliga ytor där traditionella friktionsmätare, som mäter i hög fart inte kan användas.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-15036

Tekniska resurser för forskning om cykling: en översikt av resurser i Sverige – VTI notat 19-2019

Läs mer
Karlström, Jones

I Sverige finns övergripande strategier, planer och mål för cyklingens utveckling på såväl nationell som lokal nivå i kommunerna. För att nå de utpekade målen så genomförs försök, projekt och planer på många platser i landet. En viktig del i dessa satsningar inom cykelområdet är att väl genomförda utvärderingar genomförs för att skapa förståelse för vad som ger önskad effekt, vad som inte gör det samt varför det ger önskad effekt eller inte. En förutsättning för att kunna bedriva cykelrelaterad forskning, är att det finns mått och mätmetoder speciellt utvecklade för det. Ett första område som vi i Cykelcentrum har valt att arbeta med, är därför att ta fram en sammanställning av vilka tekniska resurser som finns att tillgå för cykelforskning och utvärderingar av olika cykelsatsningar i Sverige.

Syftet med rapporten är att redovisa vilka tekniska resurser som kan användas i cykelforskning och genom det visa på möjligheter till och begränsningar för att bedriva forskning, för ökad och säker cykling. Genom ökad kännedom om dessa resurser vill vi inspirera till projektidéer samt bidra till att kontakter knyts för framtida samarbeten inom svensk cykelforskning.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-14799

Orsaker till halka på cykelvägar och beläggningens inverkan: en beskrivning av kunskapsläget – VTI notat 18-2019

Läs mer

Hellman, Fredrik; Blomqvist, Göran; Niska, Anna

En littereratursammanställning av kunskapsläget har gjorts för att förstå orsaker till halka på cykelbanor. Inverkan av textur på friktion och halkrisk samt omgivnings inverkan beskrivs. Ett huvudsyfte med rapporten är att utifrån kunskapsläget identifiera kunskapsbehovet om olika beläggningstypers friktion och halkbenägenhet under olika förhållanden i cykelhastigheter upp till 40 km/h. Denna rapport fokuserar på vägytans egenskaper och meteorologiska faktorer (främst temperatur och fukt) och inte på cykeln eller dess komponenters egenskaper.

Det finns friktionskrav för gång- och cykelvägar även om det sällan utförs friktionsmätningar. Befintliga krav i Sverige för belagda vägar inklusive gång- och cykelvägar är att medeltalet för friktionstalet inte får understiga 0,50 över en 20 meter lång sträcka. Friktionsmätning kan göras med PFT (Portable Friction Tester) då detta handhållna instrument enligt preliminära resultat korrelerar med standardmetoden Road Friction Tester (SAAB Friction Tester) som inte kan användas på cykelvägar.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-14797

Enhetlig metod för cykelflödesmätningar: en förberedande studie – VTI notat 16-2019

Läs mer

Eriksson, Jenny

Nationellt, regionalt och i många av Sveriges kommuner finns målsättningar om ökad cykling. Dessa målsättningar är dock svåra att följa upp, då cykeltrafikens storlek inte mäts och följs upp i samma omfattning som exempelvis biltrafiken. Myndigheten Trafikanalys fick i uppdrag av regeringen att utveckla och föreslå en enhetlig metod för systematiska mätningar av cykeltrafik på lokal och regional nivå och det arbetet avrapporterades i januari 2018. Cykeltrafiken kan mätas på olika sätt och de två vanligaste metoderna är via flödesmätningar i gaturummet eller via resvaneundersökningar. I denna rapport fokuserar vi enbart på cykelflödesmätningar i gaturummet. Nuvarande upplägg av cykelflödesmätningar gör det inte möjligt att skatta cykeltrafikarbetet i kommunen, då det inte genomförs några flödesmätningar på systemnivå för hela det cykelbara vägnätet. För att nå en bred tillämpning, behöver det utredas vilka eventuella hinder som finns för att använda Trafikanalys enhetliga metod vilket förslagsvis görs i följande tre steg, där steg 1 beskrivs i denna rapport:

1. Förberedande studie: Föreslå ett upplägg av en pilotstudie.

2. Genomföra en pilotstudie för att kunna fastställa en enhetlig metod.

3. Fastställande av den slutliga enhetliga metoden.

Syftet med den förberedande studie som presenteras i den här rapporten, är att utifrån kommunala förutsättningar anpassa Trafikanalys enhetliga metod för att skatta cykeltrafikarbetet genom flödesmätningar i kommuner. Den förberedande studien ska också mynna ut i ett förslag till upplägg av en pilotstudie där den anpassade metoden testas och frågeställningar gällande avgränsningar och definitioner kan avgöras. Tanken är att pilotstudien ska genomföras i ett uppföljande projekt i ett antal kommuner för att resultera i ett slutligt fastställande av en enhetlig metod för att skatta cykeltrafikarbetet som får en bredare tillämpning och kan användas för uppföljning av såväl lokala som nationella målformuleringar gällande cykling.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-14100

Frånfartskapacitet i cirkulationsplatser: effekter av korsande gång- och cykelflöden – VTI notat 4-2019

Läs mer

Silvano, Ary; Olstam, Johan; m.fl.

När det gäller bedömning av framkomlighet i korsningar finns ett behov av metodutveckling för beräkning av oskyddade trafikanters påverkan på fordonstrafiken och vice versa. Detta är speciellt viktigt i cirkulationsplatser eftersom fordonstrafiken som kör ut från en cirkulationsplats ska lämna företräde till korsande gång- och cykeltrafik vilket ibland skapar bakåtblockering av fordon in i cirkulationsplatsen. Den nuvarande kapacitetsberäkningsmetoden i Trafikverkets ”kapacitetsmanual”, beaktar endast korsande gång och cykel (GC) trafikanter vid övergångsställen i tillfarter.

Denna rapport redovisar en studie med syfte att identifiera och undersöka metoder som kan beakta kapacitetsnedsättande effekter av korsande GC-trafik i cirkulationsplatser. Detta för att på sikt kunna överbrygga de brister som finns i den nuvarande metoden.

Den genomförda litteraturstudien resulterade i fyra potentiella angreppssätt för att modellera effekter av korsande gång- och cykeltrafikanter i frånfarter i cirkulationsplatser.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-13708

Vinterdäck till cykel: en jämförande test – VTI notat 20-2018  

Läs mer

Hjort, Mattias

Syftet med denna studie har varit att jämföra väggreppet för olika dubbade cykeldäck, samt ett par odubbade vinterdäck, genom tester med cyklist. Utöver väggrepp så testades även andra egenskaper som kan vara viktiga för en cyklist, så som rullmotstånd och slittålighet.

Däckens väggrepp på is testades genom bromstester och manövreringstester inomhus i en ishall. Fyra olika testförare användes för att fånga upp skillnader i förarbeteende samt för att få en variation av cyklistens vikt. Däckens rullmotstånd mättes genom utrullningsförsök inomhus. Slutligen testades väggreppet på torr och våt asfalt genom bromstester utomhus. Mellan de olika testerna så undersöktes dubbdäcken med avseende på antal tappade dubbar i syfte att utröna dubbdäckens slittålighet. Totalt testades sju olika dubbdäck, två dubbfria vinterdäck och ett sommardäck.

Bromstesterna på torr och våt asfalt kunde inte påvisa någon skillnad i prestanda mellan de olika däcken. Vinterdäcken, dubbade likväl som dubbfria, hade lika bra grepp på asfalt som det testade sommardäcket. När det gäller isgrepp så var det de två däcken med flest dubbar, 240 stycken, som var klart bättre än de övriga.

Rullmotståndtesterna visade på skillnader mellan de olika däcken och det är inte mängden dubbar utan snarare gummiblandning och punkteringsskydd som har störst påverkan på rullmotståndet. Slitagetesterna indikerade att några av de testade modellerna kan vara särskilt benägna att tappa dubbar, men då testerna endast inkluderade två exemplar av varje däckmodell så går det inte att dra säkra slutsatser angående slittålighet.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-13345

Traffic safety for cyclists in roundabouts: geometry, traffic, and priority rules: a literature review – VTI notat 31A-2017  

Läs mer

Silvano, Ary P.; Linder, Astrid

Denna studie är en litteraturgenomgång av cirkulationsplatsers geometriska egenskaper och trafikförordningars inverkan på cyklisters säkerhet. Litteraturgenomgången granskade artiklar från 1990 fram till 2017.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-12535

Utvärdering av sopsaltning på cykelstråk i Stockholm vintern 2016/17 – VTI notat 30-2017  

Läs mer

Niska, Anna; Blomqvist, Göran; Järlskog, Ida

VTI fick i uppdrag av Stockholms stad att under vintersäsongen 2016/17 fortsätta utvärdera sopsaltmetoden som används för vinterväghållning av cirka 18 mil prioriterade cykelstråk. De tidigare säsongernas resultat finns sammanställda i VTI notat 28-2015, VTI notat 29-2015 samt VTI PM 2016-12-01 (Diarienummer: 2013/0390-9.1). I detta notat har vinterns mätningar sammanställts, både de kontinuerliga som genomförts på samma plats sedan projektets start och de mer specifika fokusmätningar som tagits fram till denna säsong.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-12619

Återvinning av däck i anläggningskonstruktioner: bättre resursutnyttjande av ett högvärdigt material – VTI notat 22-2017  

Läs mer

Hellman, Fredrik; Eklöf, Ingemar; Kraft, Lars

När uttjänta däck återvinns erhålls olika produkter som till stora delar har kvar sina gummiegenskaper. Dessa egenskaper kan utnyttjas för att framställa produkter och konstruktioner med unika kvaliteter, till exempel produkter som tål större deformation utan att gå sönder, som dämpar vibrationer och buller, som har en isolerande förmåga, har renande och stabiliserande förmågor. Ett grundläggande problem, oavsett tillämpningar, är att det handlar om två olika värdekedjor och någon naturlig länk för att knyta samman dessa saknas. Vem som tar denna roll är den springande frågan för vidareförädling, tillverkning och utförande där återvunna däck helt eller till del utgör råvaran.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-12034

Jämförelse av flöde och hastigheter från två olika cykelmätningsutrustningar – VTI notat 12-2017  

Läs mer

Danial, Josef; Eriksson, Jenny

Syftet med denna studie har varit att jämföra flöden och hastigheter från två olika mätutrustningar för cykel. Resultatet har också jämförts med videofilmsbearbetade data och manuella räkningar.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-11793

Fatally injured cyclists in Sweden 2005–2015: analysis of accident circumstances, injuries and suggestions for safety improvements– VTI notat 5A-2017  

Läs mer

Ekström, Camilla; Linder, Astrid

Cykling är en del av det hållbara transportsystemet och det finns planer för att utöka denna grupp i transportsystemet i Sverige, Europa samt globalt. Förbättringar av säkerheten för denna trafikantgrupp är därför av stor betydelse. Syftet med denna studie var att identifiera mönster bland dödligt skadade cyklister i Sverige, för att kunna föreslå allmänna säkerhetsförbättringar eller förbättringar som riktar sig till särskilda grupper av cyklister eller särskilda trafikförhållanden

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-11749

Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988-2015: resultat från VTI:s senaste observationsstudie – VTI notat 4-2016  

Läs mer

Larsson, Jörgen

Sedan 1988 har VTI genomfört årliga observationsstudier av cyklisters hjälmanvändning på 21 orter i Sverige. Här redovisas en sammanfattning från observationerna 2015 som genomförts på uppdrag av Trafikverket. Även detta år har studien koncentrerats på fyra huvudkategorier av cyklister:

  1. barn upp till 10 år som cyklar på sin fritid i bostadsområden
  2. barn 6–15 år som cyklar till/från grundskolor
  3. vuxna (≥ 16 år) som cyklar till/från arbetsplatser
  4. vuxna (≥ 16 år) respektive barn som cyklar på allmänna cykelstråk.

Observationerna genomförs till största delen under de två första veckorna i september. Statistiken för år 2015 bygger på observationer av totalt 65 600 cyklister i de fyra huvudkategorierna. Resultaten visar att barn ≤ 10 år som cyklar i bostadsområden har en genomsnittlig hjälmanvändning på 74 procent. Barn (6–15 år) som cyklar till/från grundskolan använder cykelhjälm i mindre omfattning, drygt 65 procent, men det är som vanligt stor skillnad mellan olika åldersgrupper, nästan 44 procent på högstadiet (13–15 år) och 86 procent på låg-/mellanstadiet (6–12 år). Bland vuxna som cyklar till/från arbetsplatser är det 31 procent som använder hjälm. Användningen är betydligt större i de största orterna Stockholm och Göteborg än i övriga orter.

Flest cyklister observeras på cykelstråken. Här redovisas dels resultatet för alla observerade cyklister, dels resultatet för endast vuxna. På cykelstråken använder totalt 33,4 procent av cyklisterna hjälm, vilket är något högre än bland delmängden vuxna 32,0 procent. Även på cykelstråken utmärker sig de största orterna med hög hjälmanvändning. Den sammanvägda genomsnittliga andelen hjälmanvändare sett över alla cyklistkategorierna har även år 2015 ökat till den hittills högsta nivån.

Ökning skedde kontinuerligt fram till slutet av 1990-talet då stagnation inträffade under några år. Cykelhjälmslagen för barn upp till 15 år, som började gälla i januari 2005, innebar att ökningen åter tog fart åren 2004/2005 och fortsatte till och med 2008.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-10106

Sopsaltning av cykelvägar: utvärdering av försök i Stockholm vintern 2014/15 – VTI notat 29-2015    

Läs mer

Niska, Anna; Blomqvist, Göran

Inför vintern 2013/14 fick VTI i uppdrag av Stockholms stad att utvärdera tillämpningen av sopsaltmetoden för vinterväghållning av ett antal prioriterade cykelstråk i Söderort och Västerort. I detta notat sammanställs de mätningar som gjordes under vintern 2014/15.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-10298

Sopsaltning av cykelvägar: utvärdering av försök i Stockholm vintern 2013/14 – VTI notat 28-2015  

Läs mer

Niska, Anna; Blomqvist, Göran

Under vintern 2012/13 testade Stockholms stad några olika utrustningar för sopsaltning på utvalda cykelvägar i Stockholm och sedan vintern 2013/14 pågår en mer omfattande tillämpning av metoden på några utvalda cykelstråk viktiga för arbetspendling. Resultaten redovisas i detta notat.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-10616

Sopsaltning i Karlstad: utmaningar och möjligheter – VTI notat 25-2015  

Läs mer

Niska, Anna; Blomqvist, Göran

Detta notat innehåller en analys över tänkbara för- och nackdelar med sopsaltning på cykelvägar i Karlstad.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-8041

Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988–2014: resultat från VTI:s senaste observationsstudie – VTI notat 9-2015  

Läs mer

Larsson, Jörgen

Sedan 1988 har VTI genomfört årliga observationsstudier av cyklisters hjälmanvändning i 21 orter i Sverige. 2014 har användningen av cykelhjälm ökat jämfört med tidigare år i nästan alla de grupper som redovisas i studien. Detta notat innehåller en sammanfattning från observationerna 2014 som genomförts på uppdrag av Trafikverket.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-7808

KONFERENSBIDRAG VTI

How close is close?: an experimental study of cycling safety related to cycling on rural roads – 18th International Conference Road Safety on Five Continents (RS5C 2018), Jeju Island, South Korea, May 16-18, 2018  

Läs mer

Patten, Christopher; Wallén Warner, Henriette; Hawke, Emma

In Sweden, as well as in many countries in Scandinavia and in northern Europe, there is a growing trend towards daily sport and exercise cycling and cycle commuting. Cycling on rural roads is, whether for health, exercise, sports, leisure or commuting, is hampered by feelings of insecurity and risk caused by motorised traffic passing too close to the cyclist sharing the rural road. The aim of this study was to investigate a scenario where the cyclists had control over the distance between themselves and a fictive motor vehicle or road side object and assess how much space they would give themselves

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-12890

An evaluation of re-designed rural roads – 18th International Conference Road Safety on Five Continents (RS5C 2018), Jeju Island, South Korea, May 16-18, 2018   

Läs mer

Wallén Warner, Henriette; Patten, Christopher

In Sweden, there is a strong political desire to shift car traffic to cycling. While the number of road fatalities among motor vehicle occupants have seen a substantial decrease, the same positive trend has, not been found among cyclists. The aim of the present study was to evaluate these re-designed rural road segments, focusing on the beliefs underpinning the road users’ attitude, subjective norm and perceived behavioural control associated with these segments

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-12905

Turning accidents between vehicles and cyclists driving straight ahead. RS5C 2016  

Läs mer

Richter, Thomas; Sachs, Janina-Charline

The aim of this research project is to outline recommendations to improve the safety of cycling infrastructure at intersections and to evaluate the safety-benefit of driver assistant systems.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-10350

A case study of using iRAP model to improve non-motorised transport in Tianjin, China – RS5C 2016    

Läs mer

Hu, Han; Smith, Greg; Zhang, Tiejun

This paper introduces a case study of using iRAP (International Road Assessment Programme) method to improve road safety of non-motorised transport in Tianjin, China. This is the first time that the international risk assessment model is used in China to improve non-motorised transport and it will provide experiences of risk assessment to other developing countries.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-10303

ARTIKLAR

Cyclist efficiency and its dependence on infrastructure and usual speed – VTI artikel, 5 april 2018  

Läs mer

Kircher, Katja; Ihlström, Jonas; Nygårdhs, Sara; Ahlström, Christer

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-12861

A model for strategic planning of sustainable urban transport in Scandinavia: a case study of Uppsala – Centre for Transport Studies Stockholm Working papers in Transport Economics 2017:7  

Läs mer

Pyddoke, Roger; Norheim, Bård; Betanzo, Mari Fossheim

Growing populations and car traffic in cities pose challenges to city planners in the form of increased congestion on roads and demand for parking, crowding in public transport and more car traffic and may also affect safety and comfort in infrastructure for cycling. This paper reports tests with the HUT-model using simplified representations of these dimensions, intended for use in strategic transport planning with focus on cities applied to the city of Uppsala.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-15180

ÖVRIGA PUBLIKATIONER

Cykeltrafik – mätmetoder och nationella mål – Trafikanalys rapport 2018:1

Hur mycket cyklas det i din kommun – Rekommendationer för uppföljning av målen om en ökad cykeltrafik med hjälp av resvaneundersökningar och cykelräkningar – Trafikverket 2012:088

Cykling under vintermånaderna: förstudie om exponering – Lunds universitet. Tekniska högskolan, Teknik och samhälle. Trafik och väg Rapport 1053  

Läs mer

Kröyer, Höskuldur; Eriksson, Jenny; Forsman, Åsa

Tidigare forskning har visat att det är flera olika faktorer som påverkar benägenheten att cykla. I denna studie kommer vi att fokusera på sambanden mellan cykelexponeringen, årstiden och väderförhållanden.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-12494