Hoppa till innehåll

En resa mot smart underhåll

Mistra InfraMaint – forskningsprogrammet med smart underhåll i fokus – har under fem år utvecklat metoder och modeller för att hjälpa kommuner och organisationer att få till en hållbar, motståndskraftig och resurseffektiv tillgångsförvaltning av olika former av infrastruktur, genom rätt åtgärder, vid rätt tid och på rätt plats. Det görs bland annat genom digital teknik som kan ge en effektivare förvaltning och mer hållbar service till medborgarna när det gäller VA, cykel-, bil- och järnvägar. Fas 1 avslutas med en rad rekommendationer (se nedan) för den kommunala infrastrukturen, bland annat samlat i en kunskapsbank av mikrolärande.

Nedbrytning av cykelvägar

VTI testar cykelmätvagn, som är en cykelkärra utrustad med elektroniska mätinstrument och som hängs på en cykel.
Cykelmätvagn testas i Lund.
Foto: Anna Niska, VTI.

När det gäller cykelinfrastruktur så har kunskapen om nedbrytning av cykelvägar varit bristfällig, vilket har gjort det svårt att bestämma optimal konstruktion och planera underhåll. Medan bilvägar till stor del bryts ner av upprepade trafikbelastningar, handlar det för cykelvägar istället om extrema laster från tunga driftfordon. Avgrävningar för underhåll av infrastruktur under cykelvägarna samt rotinträngning är andra återkommande problem.

Genom en kartläggning av kommunal cykelinfrastruktur i Sverige har olika typer av skador och dess orsaker kunnat analyseras. Även typiska cykelvägskonstruktioners bärighet vid olika klimatförhållanden och trafikbelastningar undersöks. Ett nytt verktyg, specifikt framtaget för tillståndsbedömningar på cykelvägar, har också utvärderats.

Den direkta samhällsnytta som den här delen av programmet har är:

  1. Direkt återkoppling till problemägarna om cykelvägnätens status.
  2. Bättre möjligheter att mäta och analysera cyklisternas upplevelser av infrastrukturen.
  3. Optimerad dimensionering och underhåll av cykelinfrastruktur

Kloka vägval på digitaliseringsresan

Mistra InfraMaint har utvecklat följande rekommendationer för en lyckad digitalisering och starkare innovationssystem för den kommunala infrastrukturen:

  • Starta resan utifrån organisationens behov.
  • Identifiera arbetssätt som kan ge tydligt mervärde och prova er fram i det praktiska arbetet utifrån vad ni redan har.
  • Förändringsarbetet behöver även vara förankrat i den högsta ledningen för att bygga en innovationsvänlig organisationskultur som stimulerar nytänkande.
  • Resan är svår att göra på egen hand och samarbete är nyckeln. Tillsammans kan kommuner, branschorganisationer, akademi och näringsliv skapa gemensamma standarder, anpassade verktyg och rätt kompetens.
  • Synliggör för allmänhet och beslutsfattare allt arbete som görs och visa betydelsen av kommunal infrastruktur.
  • För att få gehör och genomslag i en kommunal kontext en seriös kalkyl/budget avseende digitalisering som synliggör implikationer för driften och för ”investering”

Mistra InfraMaint

Mistra InfraMaint är ett tioårigt forskningsprogram om infrastrukturunderhåll och tillgångsförvaltning för väg, järnväg och VA – där Cykelcentrum, VTI, ingår. Programmet finansieras av Mistra – Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning. Programmet har nu nått ett första etappmål på resan mot robust, resilient och hållbar infrastruktur. Fas 1 är avklarad och nu går programmet in i fas 2. Där vidareutvecklas metodik, beslutsstöd och organisationsutveckling med fokus på förändringsledning och flexibilitet. Genom att lyfta blicken och se till funktion snarare än teknik kan robust och flexibel infrastruktur utvecklas.

Läs mer i slutrapporten för Mistra InfraMaint fas 1 här. (pdf)