Hoppa till innehåll

Barn i trafiken: Ålder inte avgörande för uppmärksamhet

En grupp med barn som står på rad med sina cyklar i motljus. Alla har cykelhjälm.
Aktiva trafikanter. Foto: Anna Grigorjeva / Mostphotos.com

I en nypublicerad studie har forskare på VTI undersökt hur barns ålder påverkar deras förmåga till uppmärksamhet i trafiken. Resultaten visar överraskande nog att ålder i sig inte har någon avgörande betydelse för hur väl barnen klarar av att inhämta rätt information i en familjär miljö, enligt dagens formella krav på trafikanter. Det är snarare trafikmiljön i sig som påverkar.

En central fråga för studien var att analysera hur olika typer och kombinationer av uppmärksamhetskrav påverkar barns förmåga att hantera olika situationer längs deras vanliga väg till skolan, med tanken att det skulle ge en förståelse för trafikförhållandena för barn i olika åldrar. Trots det visade resultaten att ålder inte var den avgörande faktorn för hur väl barnen hanterade uppmärksamhetskraven.

En intressant observation var att ju fler parallella krav som förekom, desto större var chansen att något av kraven missades, oberoende av barnens ålder. Åldern påverkar snarare hur lång skolvägen är, där äldre barn generellt har längre väg till skolan. För transportsättet cykel visade det sig att äldre barn ofta hade längre skolvägar, att de cyklade snabbare och att uppmärksamhetskraven hade en glesare fördelning längs rutten, till stor del på grund av längre avstånd mellan korsningarna. Det betyder att de äldre barnen möter mer komplexa kravkombinationer ungefär lika ofta som yngre barn, på grund av skillnaden i hastighet som eleverna cyklar i. Både yngre och äldre elever uppfyllde generellt de flesta uppmärksamhetskraven och mönstren i missarna var lika mellan åldersgrupperna.

För cyklande barn visade resultaten att grupper som helhet var minst lika uppmärksamma som ensamma cyklister, och för fotgängargrupper var bilden liknande. Detta antyder att gruppens dynamik kan spela en positiv roll i att upprätthålla uppmärksamhet, där en medlem med koll på situationen kan påverka hela gruppen.

Nytta inför framtiden

För en aktiv trafikant påverkar utformning av infrastruktur, vart man är på väg, trafikslag och trafikregler vilka områden som är viktiga att titta på för att säkerställa att vägen är fri. Genom att lägga till sådan information i ett geografiskt informationssystem (GIS) kan man systematiskt undersöka hur förändringar i infrastrukturen påverkar kraven på uppmärksamheten för olika trafikslag och i olika situationer. Potentialen för ett GIS-verktyg som tar hänsyn till uppmärksamhet är stor, menar forskarna. En första implementation har gjorts i projektet för att visa på potentialen för ett GIS-verktyg som tar hänsyn till krav på uppmärksamhet.

– Ett sådant verktyg skulle underlätta för planerare och andra som gestaltar trafikmiljöer så att de kan utformas på ett sätt som är tryggt och trafiksäkert för barn och unga, säger Katja Kircher, forskningsledare på VTI och projektledare för studien.

Ett framtida scenario, ”den hållbara staden”, skulle kunna ha målbilden att både maximera framkomligheten för aktiva resenärer, bibehålla motortrafikens fördel att kunna transportera gods och människor som inte kan resa aktivt, och samtidigt minimera antalet uppmärksamhetskrav som ställs på alla trafikanter. För att kunna uppnå det krävs dels en större förståelse för vilka uppmärksamhetskrav och kombinationer som gör att trafikanterna enkelt och tillförlitligt kan ta till sig den nödvändiga informationen, dels på vilka sätt man kan underlätta aktiva resenärers resa, utan att de utsätts för situationer där de kan missas av motorfordonsförare

Sammanfattning

Sammanfattningsvis visar studien att det inte finns någon entydig koppling mellan ålder och förmågan att hantera uppmärksamhetskrav i trafiken. Forskarna betonar vikten av att inte förenkla problematiken och att överväga andra faktorer som påverkar barns uppmärksamhet. Att barnen i studien var väl förtrogna med sin skolväg kan vara en avgörande faktor. I allmänhet är det viktigt att alla, även barn, introduceras i och exponeras för trafiksystemet innan de börjar nyttja det på egen hand. Resultaten ger värdefull insikt för utformningen av trafikförhållanden som lämpar sig för barn i olika åldrar och betonar behovet av att anpassa trafiksystemet för en mer varierad målgrupp.

Läs VTI resultat 2023:9 Aktivt resande och uppmärksamhet: vilka krav ställer trafikmiljön på barns och ungdomars uppmärksamhet?

Studien har finansierats av Länsförsäkringars Forskningsfond.