Hoppa till innehåll

Cykelgator: Effekter av införandet i Sverige

I ett masterexamensarbete på KTH har Joel Kyläkorpi fördjupat sig i effekterna av införandet av cykelgator. När den nya lagstiftningen för cykelgator presenterades hösten 2020 var det med ambitionen att främja cykling och på sikt få fler att börja cykla, i linje med det uppsatta etappmålet om att öka andelen cykeltrafik till 2025. Men hur har det gått?

Cykelgata – källa: Transportstyrelsen

Det poängterades vid införandet att cykelgator skulle ha ett viktigt signalvärde för de som vill främja cykling och på sikt leda till att få fler att cykla. Efter en genomgång av den kritik och de åsikter som yttrats kring den nya lagstiftningen menar författaren att det är långt ifrån alla som delar den bilden. Både experter, planerare och trafikanter har påpekat brister i lagstiftningen som de menar hindrar cykelgatan från att kunna uppnå sin fulla potential. Att det sedan lagstiftningen kom på plats endast inrättats totalt fem cykelgator i Sverige indikerar att svenska kommuner ser många utmaningar och svårigheter med åtgärden. Tidigare studier visar dock att cykelgatan har goda förutsättningar att uppnå en bättre framkomlighet och trafiksäkerhet för cyklister om den utformas korrekt och anläggs på rätt plats.

De förslag på ändringar som presenterats i denna studie är ett första steg i att utveckla svenska cykelgator till att bli en viktig faktor i omställningen till ett mer hållbart resande. Lyckas lagstiftare och ansvariga instanser att ta fram en väldefinierad och accepterad lagstiftning tillsammans med en fysisk utformning som är anpassad efter förutsättningarna finns goda förutsättningar att uppfylla cykelgatans syfte. Skulle detta ske är Sverige på god väg att uppnå etappmålet om ökat antal cyklister och på längre sikt övergå till ett mer hållbart resande, enligt författaren.

Avslutande rekommendationer:

  • Genomför en nationell informationskampanj som informerar om cykelgator och dess regelverk.
  • Se över lagstiftningen och gör det tillåtet för cyklister att cykla i bredd på cykelgator.
  • Se över lagstiftningen och gör det tillåtet för cyklister att köra i mitten av körbanan på cykelgator.
  • Ta fram nationella rekommendationer för utformning av cykelgator.

Läs examensuppsatsen i sin helhet.