Hoppa till innehåll

Regeringen föreslår miljonsatsning för att fler ska cykla

Fler ska kunna ta cykeln till jobb, skola och fritidsaktiviteter. Regeringen satsar därför sammanlagt 325 miljoner kronor 2021 och lika mycket 2022 i satsningar som innefattar både en förstärkning av statens cykelinfrastruktur och kommuners möjlighet till cykelinvesteringar genom stadsmiljöavtalen, enligt infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Ökad och säker cykling kan bidra till att minska resandets miljöpåverkan, stärka folkhälsan och bidra till bättre stadsmiljöer och minskad trängsel i tätorter. Regeringen ser ett behov av att fortsätta att utveckla cykelvägnätet för att göra cykeln till ett ännu mer attraktivt transportmedel. Det handlar både om att förbättra befintlig infrastruktur och att skapa nya cykelförbindelser. Cykelinfrastrukturen behöver också klara av en större mångfald av cyklister. Den dagliga cyklingen i tätorter har störst potential att öka. Väl utformade stadsmiljöer och gaturum skapar förutsättningar för en ökad och säker cykling. Därför förstärker regeringen stadsmiljöavtalen med 300 miljoner kronor 2021 och 250 miljoner kronor 2022 med särskilt fokus på cykel. Regeringen satsar också 25 miljoner kronor 2021 och 75 miljoner kronor 2022, bland annat för att fler åtgärder i den statliga cykelinfrastrukturen ska kunna genomföras. Detta kan exempelvis vara utveckling av nya cykelleder eller ombyggnad av befintlig cykelinfrastruktur. Även samverkan med civilsamhället för ökad cykling främjas, enligt infrastrukturministern.

Budgetåtgärder för att minska utsläpp från transporter

Grön återhämtning ska ta Sverige ur dubbla kriser