Hoppa till innehåll

Vilka behov finns inom cykeltrafikmodellering?

VTI och Linköpings universitet genomför en förstudie med syftet att identifiera behov av modellstöd vid analys av cykeltrafik. Målsättningen är att tillsammans identifiera behov och framtida forsknings­områden för ökad och säker cykling. Ta chansen och berätta om era behov!

VTI och Linköpings universitet (LiU) genomför en förstudie som samfinansieras av Trafikverket via Centre for Traffic Research (CTR) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Syftet med förstudien är att identifiera behov av modellstöd vid analys av cykeltrafik, i samband med att åtgärder inom gång-, cykel- och bilinfrastruktur analyseras, samt att identifiera forsknings- och utvecklingsbehov i Sverige inom området cykeltrafikmodeller. Ett av målen är att tydliggöra kommuner och regioners behov av modellstöd samt till att öka kommuners och regioners medvetenhet om vad cykeltrafikmodeller kan bidra med i arbetet för en ökad och säker cykling med god framkomlighet för nya och befintliga cyklister.

Trafikmodeller för (bil)trafikprocesser har varit och är ett viktigt stöd vid trafikplanering, oavsett om planeringen sker på kommunal, regional och statlig nivå. Trafikmodeller av olika slag har bland annat gjort det möjligt att med hög kvalitet utvärdera effekter av förändringar i trafiksystemet, att ta fram underlag till effektsamband och att styra trafik. Denna typ av modellstöd saknas till stor del vid planering av cykelinfrastruktur, vilket exempelvis medför svårigheter att utvärdera investeringar i cykelinfrastruktur i samhällsekonomiska kalkyler, ger bristande underlag för effektsamband, samt försvårar planering av effektiv, säker och attraktiv cykelinfrastruktur.

Projektet inkluderar en behovsanalys med syfte att identifiera: behov av modellstöd vid arbete med planering av cykeltrafik; verktyg som idag används för kommunal, regional och nationell planering av cykeltrafik; samt vilka typer av problem, utmaningar och åtgärder som regioner och kommuner behöver studera. För behovsanalysen planeras genomförande av workshop och intervjuer. Projektgruppen är därför intresserade av att komma i kontakt med personer som arbetar med cykeltrafikplanering (kommuner, regioner, konsultfirmor, forskare, etc.) som vill bidra med sina erfarenheter och behov. Insatser som behövs från den som är intresserad är deltagande vid workshop och/eller intervjuer samt att svara på frågor via mail (totalt ca 8-10 h).

Den som är intresserad kan höra av sig till Johan Olstam (johan.olstam@vti.se) eller Jones Karlström (jones.karlstrom@vti.se).