Hoppa till innehåll

Trafikverket – Tillgänglighet i ett hållbart samhälle – målbild 2030

En god tillgänglighet är nödvändig för att ett samhälle ska fungera. De åtgärder och styrmedel som finns idag leder inte tillräckligt snabbt till omställningen mot ett hållbart samhälle. För att det ska gå snabbare behöver vi vara proaktiva. I den omställningen behöver vi en målbild att sträva mot som beskriver transportsystemets roll i ett hållbart samhälle, inom ramen för de transportpolitiska målen. Därför föreslås i denna PM ett antal aspekter, där transportsystemet kan göra skillnad, som mål- och tidsätts. Syftet med detta är att fokusera och prioritera i vår verksamhet.

De prioriterade aspekterna är 10 stycken med 14 tillhörande mål. De tio aspekterna berör: Tillgänglighet i hela landet, Tillgänglighet för alla, Tillförlitlighet och enkelhet, Trygghet, Klimat, Luftkvalitet, Buller, Biologisk mångfald, Trafiksäkerhet, Aktiv mobilitet. De 14 målen är kvantifierade där det är relevant och uttryckta både i termer av vad som behöver vara uppfyllt år 2030, och med en visionär utblick till 2050. Till målen behövs även ett antal indikatorer som ska stödja målstyrningsarbetet.

I arbetet med att målsätta de tio aspekterna har utgångspunkten varit politiskt beslutade svenska mål men också FNs mål för hållbar utveckling Agenda 2030 och EU:s vitbok, liksom betydande trender och utmaningar som samhället står inför.

Läs rapporten Tillgänglighet i ett hållbart samhälle: Målbild 2030