Publikationer

Här presenteras ett urval av publikationer inom cykelområdet. Vill du få en mer heltäckande bild hänvisar vi till sökningar i databaserna längst ner på sidan.

VTI RAPPORTER

En modell för säker cykling (A model for safe cycling) – VTI rapport 979, 2018 Läs mer

Wallén Warner, Henriette; Niska, Anna; Forward, Sonja; Björklund, Gunilla; Eriksson, Jenny; Kircher, Katja; Patten, Christopher; Gustafsson, Susanne; Nygårdhs, Sara

En stark forskningsmiljö inom området hjulburna oskyddade trafikanter är att öka kunskapen om hjulburna oskyddade trafikanter och deras speciella förutsättningar i trafikmiljön för att på sikt kunna bidra till att nå det nationella hänsynsmålet med fokus på säkerhet. Syftet med denna modellrapport är att sammanfatta resultat och föreslagna åtgärder från de övriga åtta projekten inom ramen för forskningsprogrammet, men även från tidigare forskning och andra programövergripande aktiviteter, i en modell för säker cykling.

http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:1244611/FULLTEXT01.pdf

 

Cykelcentrum för långsiktighet och excellens : redovisning av regeringsuppdrag (A Swedish national cycling research centre for endurance and excellence : a government assignment) – VTI rapport 973, 2018 Läs mer

Niska, Anna

Forskning och ny kunskap är en viktig del i att uppnå regeringens mål om en ökad och säker cykeltrafik som bidrar till ett hållbart samhälle med hög livskvalitet i hela landet. VTI har därför haft i uppdrag att sammanställa och analysera de behov som finns inom cykelforskningen samt att se över hur cykelforskningen i Sverige kan samordnas och stärkas. Resultaten från uppdraget presenteras i denna rapport.

http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:1214771/FULLTEXT01.pdf 

 

Cykling bland barn och unga: en kunskapssammanställning – VTI rapport 958, 2017 Läs mer

Niska, Anna; Henriksson, Malin; Anund, Anna; Eriksson, Jenny; Ihlström, Jonas; Svedberg, Wanna; Wallén Warner, Henriette; Wehtje, Philip

Cyklandet bland barn och unga har minskat, vilket får negativa effekter på hälsa och barns självständiga mobilitet. VTI har i detta regeringsuppdrag sammanställt kunskap om tänkbara orsaker till detta, baserat på litteraturstudier och kontakter med relevanta aktörer samt analyser av resvanedata och olycksstatisk.

http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:1168229/FULLTEXT01.pdf 

 

Mätning av cykeldäcks friktionsegenskaper som underlag för simuleringsstudier – VTI rapport 952, 2018 Läs mer

Hjort, Mattias och Niska, Anna

I detta projekt har mätningar i VTI:s stationära däckprovningsanläggning utförts med ett cykeldäck på asfaltunderlag i syfte att ta fram slipkurvor som beskriver ett cykeldäcks friktionsegenskaper. Mätresultaten har sedan använts för att ta fram en däckparametrisering för simuleringsändamål.

http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:1207131/FULLTEXT01.pdf 

 

Säkerhetseffekten av ökat cyklande: kartläggning av nuläget för att planera för framtiden – VTI rapport 951 Läs mer

Eriksson, Jenny; Liu, Chengxi; Forward, Sonja; Forsman, Åsa; Niska, Anna; Tapani, Andreas; Wallén Warner, Henriette

Under senare år har cykeln lyfts fram som ett transportmedel med många positiva egenskaper och i nationella strategidokument har det uttryckts en önskan om att cyklingen ska öka. Samtidigt poängteras att säkerheten för cyklister måste bli bättre så att en ökad cykling inte leder till fler skadade och omkomna cyklister. För att klara av att öka cyklandet utan att försämra säkerheten, behövs underlag för att fatta beslut om vilka åtgärder som behöver genomföras. I syfte att studera hur sättet att använda cykeln förändras över tid och hur cyklisters skaderisk påverkas av cykelflöde och trafikmiljön, har tre olika delstudier genomförts i det här projektet.

http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:1150985/FULLTEXT02.pdf

 

Samspel i trafiken: formella och informella regler bland cyklister – VTI rapport 947 Läs mer

Björklund, Gunilla; Forward, Sonja; Janhäll, Sara; Stave, Christina

Kunskapen om cyklisters beteende i förhållande till trafikregler men också vad som styr samspelet med andra trafikanter är bristfällig och behöver därför förbättras. Syftet med detta projekt var därför att kartlägga och studera samband och underliggande faktorer gällande regelkunskap, regelefterlevnad och informella regler bland cyklister.

http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:1150623/FULLTEXT01.pdf

 

Hjulburna oskyddade trafikanter på landsväg – VTI rapport 946 Läs mer

Patten, Christopher; Wallén Warner, Henriette; Sörensen, Gunilla

Bakgrunden till denna samling av tre delstudier; 1) Bygdeväg, 2) Hur nära är nära? och 3) Portabla friktionstestare (PFT) för motorcyklar (MC), är att belysa eventuella problem som hjulburna, oskyddade trafikanter har på svenska landsvägar.

http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:1150868/FULLTEXT01.pdf

 

Alkohol och cykling: en multidisciplinär studie – VTI rapport 945 Läs mer

Wallén Warner, Henriette; Forsman, Åsa; Gustafsson, Susanne; Ihlström, Jonas; Nyberg, Jonna

Trots att tidigare studier visat att alkoholpåverkan kan vara en bidragande faktor vid cykelolyckor finns i dagsläget relativt lite kunskap om alkohol i samband med cykling. Det övergripande syftet med denna studie var därför att öka kunskapen om alkohol i samband med cykling.

http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:1151252/FULLTEXT01.pdf

 

Effektsamband mellan infrastruktur och cykling: en kunskapssammanställning – VTI rapport 944, 2018 Läs mer

Wehtje,Philip; Andersson,Jan; Niska,Anna

Syftet var att sammanställa befintlig kunskap för hur effektsambanden mellan infrastrukturåtgärder och antalet olyckor och andelen cykling ser ut. Dessutom behövs kunskaper gällande de sekundära effekter som ett ökat cyklande kan ge. De sekundära effekter som studerades i detta projekt är hälsoeffekter samt samhällsekonomiska effekter.

The purpose was to consolidate existing knowledge of the relationships between infrastructure measures and a) number of accidents and b) number of cyclists. Another purpose was to consolidate knowledge regarding the secondary effects that increased cycling can provide. The secondary effects that will be investigated in this project are health effects and economic effects.

http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:1187055/FULLTEXT04.pdf

 

Cyklisters hastigheter: Kartläggning, mätningar och observation – VTI rapport 943 Läs mer

Eriksson, Jenny; Niska, Anna; Sörensen, Gunilla; Gustafsson, Susanne; Forsman, Åsa

På gång- och cykelvägar blandas många olika trafikanter med skilda hastighetsanspråk. Skillnader i hastighet skulle kunna vara en orsak till brister i samspel trafikanterna emellan och till att incidenter och olyckor uppstår. Syftet med detta projekt är att få ökad kunskap om cyklisters hastigheter på gång- och cykelvägar och förståelse för hur cyklisterna anpassar hastigheten till omgivande trafikanter och trafikmiljö.

http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:1115997/FULLTEXT01.pdf

 

Cyklisters interaktion med extrautrustning, infrastrukturen och andra trafikanter: En semi-kontrollerad fältstudie – VTI rapport 940 Läs mer

Kircher, Katja; Nygårdhs, Sara; Ihlström, Jonas; Ahlström, Christer

Hur cyklister interagerar med infrastrukturen, och hur de integrerar utförandet av extrauppgifter, hänger ihop med den omgivande trafiksituationen och cyklistens egenskaper.

http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:1117147/FULLTEXT01.pdf

 

Cykelfaktorer som påverkar huvudskador: simulerade omkullkörningar med cykel i VTI:s krocksäkerhetslaboratorium – VTI rapport 931 Läs mer

Niska, Anna; Wenäll, Jan

I det här projektet har omkullkörningar med cykel simulerats i VTI:s krocksäkerhetslaboratorium. Syftet med den här studien har varit att undersöka hur cykelns utformning och hastighet påverkar skadeutfallet vid en singelolycka samt att se om det är möjligt att studera detta med hjälp av kraschtester.

http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:1098266/FULLTEXT01.pdf 

 

Kan dubbdäck på cykeln minska singelolyckorna? Friktionstester av cykeldäck i VTI:s stationära däckprovningsanläggning – VTI rapport 862 Läs mer

Hjort, Mattias; Niska, Anna

Syftet med det här projektet har varit att ta fram en metod för att mäta cykeldäcks friktion på is och att genomföra inledande tester. Målet är att med hjälp av den framtagna testmetoden kunna ge oberoende och evidensbaserad information till potentiella vintercyklister om väggreppet på is med ett dubbat cykeldäck i jämförelse med ett odubbat, både vid bromsning respektive i kurvor.

http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:840486/FULLTEXT01.pdf

 

Vägen till cykelstaden – rapport från forskningsprogrammet CyCity

 

VTI NOTAT

Traffic safety for cyclists in roundabouts: geometry, traffic, and priority rules: a literature review – VTI notat 31A-2017 Läs mer

Silvano, Ary P.; Linder, Astrid

Denna studie är en litteraturgenomgång av cirkulationsplatsers geometriska egenskaper och trafikförordningars inverkan på cyklisters säkerhet. Litteraturgenomgången granskade artiklar från 1990 fram till 2017.

http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:1158974/FULLTEXT01.pdf 

 

Utvärdering av sopsaltning på cykelstråk i Stockholm vintern 2016/17 – VTI notat 30-2017 Läs mer

Niska, Anna; Blomqvist, Göran; Järlskog, Ida

VTI fick i uppdrag av Stockholms stad att under vintersäsongen 2016/17 fortsätta utvärdera sopsaltmetoden som används för vinterväghållning av cirka 18 mil prioriterade cykelstråk. De tidigare säsongernas resultat finns sammanställda i VTI notat 28-2015, VTI notat 29-2015 samt VTI PM 2016-12-01 (Diarienummer: 2013/0390-9.1). I detta notat har vinterns mätningar sammanställts, både de kontinuerliga som genomförts på samma plats sedan projektets start och de mer specifika fokusmätningar som tagits fram till denna säsong.

http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:1166445/FULLTEXT01.pdf

 

Återvinning av däck i anläggningskonstruktioner: bättre resursutnyttjande av ett högvärdigt material – VTI notat 22-2017 Läs mer

Hellman, Fredrik; Eklöf, Ingemar; Kraft, Lars

När uttjänta däck återvinns erhålls olika produkter som till stora delar har kvar sina gummiegenskaper. Dessa egenskaper kan utnyttjas för att framställa produkter och konstruktioner med unika kvaliteter, till exempel produkter som tål större deformation utan att gå sönder, som dämpar vibrationer och buller, som har en isolerande förmåga, har renande och stabiliserande förmågor. Ett grundläggande problem, oavsett tillämpningar, är att det handlar om två olika värdekedjor och någon naturlig länk för att knyta samman dessa saknas. Vem som tar denna roll är den springande frågan för vidareförädling, tillverkning och utförande där återvunna däck helt eller till del utgör råvaran.

http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:1137164/FULLTEXT01.pdf

 

Fatally injured cyclists in Sweden 2005–2015: analysis of accident circumstances, injuries and suggestions for safety improvements – VTI notat 5A-2017 Läs mer

Ekström, Camilla; Linder, Astrid

Cykling är en del av det hållbara transportsystemet och det finns planer för att utöka denna grupp i transportsystemet i Sverige, Europa samt globalt. Förbättringar av säkerheten för denna trafikantgrupp är därför av stor betydelse. Syftet med denna studie var att identifiera mönster bland dödligt skadade cyklister i Sverige, för att kunna föreslå allmänna säkerhetsförbättringar eller förbättringar som riktar sig till särskilda grupper av cyklister eller särskilda trafikförhållanden

http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:1086883/FULLTEXT02.pdf

KONFERENSBIDRAG VTI

How close is close?: an experimental study of cycling safety related to cycling on rural roads – 18th International Conference Road Safety on Five Continents (RS5C 2018), Jeju Island, South Korea, May 16-18, 2018 Läs mer

Patten, Christopher; Wallén Warner, Henriette; Hawke, Emma

In Sweden, as well as in many countries in Scandinavia and in northern Europe, there is a growing trend towards daily sport and exercise cycling and cycle commuting. Cycling on rural roads is, whether for health, exercise, sports, leisure or commuting, is hampered by feelings of insecurity and risk caused by motorised traffic passing too close to the cyclist sharing the rural road. The aim of this study was to investigate a scenario where the cyclists had control over the distance between themselves and a fictive motor vehicle or road side object and assess how much space they would give themselves

http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:1203762/FULLTEXT01

 

An evaluation of re-designed rural roads – 18th International Conference Road Safety on Five Continents (RS5C 2018), Jeju Island, South Korea, May 16-18, 2018 Läs mer

Wallén Warner, Henriette; Patten, Christopher

In Sweden, there is a strong political desire to shift car traffic to cycling. While the number of road fatalities among motor vehicle occupants have seen a substantial decrease, the same positive trend has, not been found among cyclists. The aim of the present study was to evaluate these re-designed rural road segments, focusing on the beliefs underpinning the road users’ attitude, subjective norm and perceived behavioural control associated with these segments

http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:1204006/FULLTEXT01 

ARTIKLAR

Cyclist efficiency and its dependence on infrastructure and usual speed – VTI artikel, 5 april 2018 Läs mer

Kircher, Katja; Ihlström, Jonas; Nygårdhs, Sara; Ahlström, Christer

 

A model for strategic planning of sustainable urban transport in Scandinavia: a case study of Uppsala – Centre for Transport Studies Stockholm Working papers in Transport Economics 2017:7 Läs mer

Pyddoke, Roger; Norheim, Bård; Betanzo, Mari Fossheim

Growing populations and car traffic in cities pose challenges to city planners in the form of increased congestion on roads and demand for parking, crowding in public transport and more car traffic and may also affect safety and comfort in infrastructure for cycling. This paper reports tests with the HUT-model using simplified representations of these dimensions, intended for use in strategic transport planning with focus on cities applied to the city of Uppsala.

http://www.transportportal.se/swopec/CTS2017-7.pdf

 

DATABASER

VTI:s Nationella bibliotekskatalog för transportforskning

SwePub – publiceringar vid svenska lärosäten och myndigheter

TRID – internationell databas med ”1.2 million references to literature in the field of transportation research

SKL:s webbutik

Trafikverkets webbutik

Trafikanalys publikationer