Forskarporträtt – Till Koglin, Lunds universitet

Vad behövs för att lyckas med ambitionen om ökad och säker cykling?

Till Koglin
Foto: Kennet Ruona, Lund

Vi ställer frågan till Till Koglin, som svarar:

– För att lyckas med att öka cykling måste man se cykling som ett självständigt transportmedel och våga implementera åtgärder som att minska biltrafiken. Dessutom måste cykling vara en självklar del av den nationella infrastrukturplaneringen och det måste utvecklas utformningsmanualer för cykelinfrastruktur som stödjer sig på forskningen och som gäller i hela Sverige.

Till Koglin heter jag. Jag är universitetslektor inom trafik- och mobilitetsplanering vid Institutionen för Teknik och Samhälle vid Lunds universitet. Efter min examen i kulturgeografi doktorerade jag på en avhandling om cykelplanering i Stockholm och Köpenhamn 2013 och har sedan dess fortsatt min forskning om cykling och hållbar mobilitet.

Jag har jobbad inom och lett olika projekt kopplad till trafik- och stadsplanering med huvudfokus på cykling och mobilitet. Många av mina projekt är också kopplade till Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik, K2, och det nationella kunskapscentret Cykelcentrum. Mina forskningsintressen rör på ett teoretiskt plan mobilitets-, planerings, och maktteorier. På ett mer empiriskt plan arbetar jag mest med kvalitativa metoder inom mobilitets- och cykelplaneringsområdet.

Ett stort fokus i min forskning har alltid varit cykling och cykelplanering. Mitt område berör ofta hur rummet planeras och vilka konsekvenser det har för cyklingen och vilka maktrelationen som skapas genom planeringen. Jag har publicerad flera vetenskapliga artiklar, bokkapitel och rapporter om cykelplanering och mobilitet. Dessutom har jag presenterad min forskning vid olika vetenskapliga konferenser, seminarier och workshops.

I januari gav Policy Press ut en antologi där jag, tillsammans med Peter Cox från universitetet i Chester, England var redaktörer. Boken heter ”The politics of cycling infrastructure – Spaces and (In)equalities” och handlar om hur cykling i många länder och städer i Europa – och andra delar av världen – marginaliseras och hur infrastrukturen sällan är anpassad till cykling, utan enbart tar hänsyn till biltrafiken.

Läs mer om Till Koglin här.