Forskarporträtt – Joakim Ekström, Linköpings universitet

Vad behövs för att lyckas med ambitionen om ökad och säker cykling?

Joakim Ekström
Foto: Thor Balkhed, LiU

Vi ställer frågan till Joakim Ekström, som svarar:

– För varje misslyckad cykelsatsning kan man säkert hitta förklaringar till varför det gick som det gick. Men med en verklig ambition om ökad och säker cykling måste man lyfta blicken och då ser jag ett behov av ökad förståelse för planering av cykeltrafik och ökad kunskap hos de som idag planerar och utformar cykelinfrastruktur och beslutar i sådana frågor.

Centralt är att cykeln måste planeras som ett trafikslag med egna värden – där förbättringar av framkomlighet och säkerhet värderas både för de som idag cyklar och de som potentiellt börjar cykla till följd av en nyinvestering – och inte som ett transportslag som bara är värt något om det kan bidra till minskat bilresande.

För bil- och kollektivtrafikplanering är avancerade modellstöd idag en självklarhet. Sådana stöd saknas till stor del inom cykelområdet. Från mitt eget område ser jag att ny kunskap kring hur cykeltrafik kan modelleras och simuleras, skapar förutsättningar för att värdera cykeltrafik på samma premisser som andra transportslag och bidrar till väl underbyggda beslut kring investeringar i cykelinfrastruktur. I ett bredare perspektiv behövs också ökad forskning kring cykeltrafikplanering i Sverige för att vi på universitet och högskolor runt om i landet ska kunna utbilda forskarstuderande inom området, som också blir framtidens lärare och som succesivt för in kompetens kring cykeltrafikplanering på utbildningar runt om i landet och vidare ut i kommuner, regioner, myndigheter och konsultbolag, avslutar Joakim.

Joakim Ekström är universitetslektor vid Linköpings universitet på avdelningen för kommunikations- och transportsystem. Han bedriver forskning kring utveckling, kalibrering och tillämpning av modeller och metoder för simulering och modellering av olika delar av trafiksystemet. Bland annat medverkar han i forskningsprojekt där metodik för simulering av cykeltrafik utvecklas. 

 Exempel på pågående forskningsprojekt: 

  • Behovsanalys av cykeltrafiksimuleringsmodeller i Sverige 
  • Utveckling av cykeltrafiksimuleringsmodeller 
  • Utveckling av metoder för estimering av emissioner baserad på dynamisk trafikdata 
  • Analys av kapacitetsreduktion på motorväg vid incidenter 
  • Utveckling av varierande hastighetssystem för Stockholms motorvägar 
  • Kalibrering av fördröjningsfunktioner i statiska trafikmodeller 
  • Kalibrering av dynamiska trafikmodeller 
  • Analys av transportrelaterad energianvändning baserat på alternativa sensordata 
  • Förstudie kring användning av probedata för estimering av reseefterfrågan och trafikläge 

Läs mer om Joakim Ekström