Kunskapslunch K2 / Knowledge lunch – Copenhagen – the cycling city

Welcome to a digital lunch seminar about Copenhagen – the cycling city with Malene Freudendal-Pedersen from Aalborg University

Wednesday November 11 at 12:15-13:00

Fortsätt läsa “Kunskapslunch K2 / Knowledge lunch – Copenhagen – the cycling city”

Regeringen föreslår miljonsatsning för att fler ska cykla

Fler ska kunna ta cykeln till jobb, skola och fritidsaktiviteter. Regeringen satsar därför sammanlagt 325 miljoner kronor 2021 och lika mycket 2022 i satsningar som innefattar både en förstärkning av statens cykelinfrastruktur och kommuners möjlighet till cykelinvesteringar genom stadsmiljöavtalen, enligt infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Fortsätt läsa “Regeringen föreslår miljonsatsning för att fler ska cykla”

Doktorandkurs – Kollektivtrafikforskningens kunskapsfält

(In English below)

K2, nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, bjuder in till kursen Kollektivtrafikforskningens kunskapsfält (kurskod VTV015F). Kursen ges via Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för Teknik och samhälle.

Kursen vänder sig till doktorander som forskar om kollektivtrafik i en bred bemärkelse. Doktorander från olika lärosäten och fakulteter är välkomna att delta. Inga speciella förkunskaper krävs. Kursen ges på svenska eller engelska beroende på deltagarnas önskemål.

Mer information om Kollektivtrafikforskningens kunskapsfält på svenska. (pdf)

Fortsätt läsa “Doktorandkurs – Kollektivtrafikforskningens kunskapsfält”

ICSC 2020 framflyttat till 2021

ICSC-logotyp

Observera att International Cycling Safety Conference 2020 har flyttats fram till 10-12 november 2021, fortfarande i Lund.

Läs mer om konferensen här.

Elscootrar i Europa: rättslig status varierar, säkerhetseffekter otydliga

Baserat på information från FERSI:s (The Forum of European Road Safety Research Institutes) medlemmar, har en FERSI-rapport sammanställts om rättslig status, användning och säkerhet för elscootrar i 18 europeiska länder. Det visar sig att den rättsliga statusen varierar mellan länder och att informationen om deras användning och säkerhet generellt sett är knapphändig. Det är dock ett problem som i ökande omfattning uppmärksammas både på myndighetsnivå och från forskningsinstitut.

Fortsätt läsa “Elscootrar i Europa: rättslig status varierar, säkerhetseffekter otydliga”

Kartläggning av cykeltyper med två eller flera hjul

Inför arbetet med att ta fram en trafikstrategi, Trafikstrategi för ett hållbart Göteborg, med sikte mot år 2035 gjorde Göteborgs stad år 2012, tillsammans med Tyréns, en inventering och analys av vilka cykeltyper som då fanns i Sverige och omvärlden. Syftet var att öka kunskapen och därmed skapa bättre förutsättningar för olika typer av fordon i samhället, vilket i slutändan kan få fler att välja hållbara transportmedel.

Fortsätt läsa “Kartläggning av cykeltyper med två eller flera hjul”

Kartläggning av olyckor med elsparkcyklar och hur olyckorna kan förhindras

Sedan augusti 2018 då elektriska sparkcyklar introducerades i utvalda städer i Sverige, har antalet elsparkscykelolyckor ökat kraftigt. Det finns en växande oro för att det kommer påverka antalet skadade trafikanter då dessa fordon växer i popularitet. Syftet med denna studie var att undersöka personskador i samband med olyckor med elsparkcyklar i Sverige för att ge en mer heltäckande bild av hur, när, var och varför olyckan uppstod.

Läs om Folksams rapport om olyckor på elsparkcyklar här.

Stort forskningsanslag till Aktiva skoltransporter

Projektet Aktiva skoltransporter vid Luleå tekniska universitet har tilldelats sammanlagt 15,8 miljoner kronor. Med 17 samarbetspartner och medel från bland annat Vinnova ska forskarna Stina Rutberg och Anna-Karin Lindqvist utveckla konceptet.
– Visionen är att 80 procent av barnen i grundskolan ska använda aktiva skoltransporter, säger Anna-Karin Lindqvist, lektor.

Läs mer om projektet Aktiva skoltransporter och finansieringen.

Låt barnen cykla till skolan!

Låt barnen cykla till skolan – Det är rådet ger en grupp företrädare för forskning, intresseorganisationer och branschföretag, med fokus på cykling, i en debattartikel i GP.

Det är sedan tidigare känt hur stora fördelarna är med att barn tillåts cykla till skolan. Det påverkar både deras skolresultat och fysiska hälsa positivt. Samtidigt löser det trängselproblematiken utanför många av landets skolor. Trots det fortsätter föräldrar att skjutsa sina barn. I debattartikeln lyfts konsekvenserna av det och vad som behöver göras istället.

Läs artikeln i GP

En miljon svenskar cyklar varje dag

En genomsnittlig dag under 2019 cyklade cirka en miljon personer i åldrarna 6–84 i Sverige, eller 11 procent av befolkningen. Det framgår av Nationella cykelbokslutet som ges ut av Nationella cykelrådet.

Det nationella cykelrådet är ett samverkansforum för arbetet med ökad och säker cykling. Varje år tar rådet fram ett nationellt cykelbokslut, ett uppdrag från regeringen. Cykel som färdsätt är en bred samhällsfråga vilket speglas av medlemsorganisationerna. I rådet ingår offentliga verksamheter och intresseorganisationer med olika perspektiv på cykelfrågorna.

Rådet leds av Trafikverket och medlemmar är: Boverket, Cykelfrämjandet, Göteborgs Stad, Linköpings kommun, Naturvårdsverket, Region Sörmland, Svensk cykling, Sveriges kommuner och regioner, Transportstyrelsen, Folkhälsomyndigheten samt VTI.
Läs mer om slutsatserna i nationella cykelbokslutet här.